เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

FT-DPS - เที่ยวฟิน เปิดประตูสู่อาเซียน บรูไน บาหลี เกาะสวรรค์ 5 วัน 4 คืนเริ่มต้น 21,991 บาท

| บาหลี | 14 - 18 ธ.ค.62 // 28 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63 | สายการบิน ROYAL BRUNEI | เข้าชม 2,618 ครั้ง
ระบำบารองแดนซ์ หมู่บ้านคินตามณี ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ วัดเตียร์ตาอัมปีล (ตัมปะซิริง) ตลาดปราบเซียน
วัดทามันอายุน (วัดเม็งวี) เทือกเขาเบดูกัล วัดอูลันดานูบราตัน ชมวิวนาขั้นบันได วัดทานาห์ลอต สวนวิษณุ

 อัตราค่าบริการต่อท่านและเงื่อนไขการให้บริการ

เที่ยวฟิน เปิดประตูสู่อาเซียน บรูไน บาหลี เกาะสวรรค์ 

5 วัน 4 คืน โดย สายการบิน รอยัล บรูไน

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 – 3 ท่าน

เด็กอายุไม่เกิน

12 ปีเสริมเตียง

เด็กอายุไม่เกิน12ปี

ไม่เสริมเตียง

ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน

พักเดี่ยว

14 – 18 ธ.ค. 62

21,991.-

21,991.-

21,991.-

ไม่รับ

4,500.-

28 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63

23,991.-

23,991.-

23,991.-

ไม่รับ

4,900.-

 

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ 1,500  บาท /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง) 

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแต่ไม่บังคับทิป)