เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

ออนนี่ ถูก HERE HERE 5 วัน 3 คืนเริ่มต้น 15,555 บาท

| กรุงโซล | ตุลาคม 2561 | สายการบิน AIR ASIA X | เข้าชม 2,203 ครั้ง
หมู่บ้านเทพนิยาย ไชน่าทาวน์ วัดวาวูจองซา Uiwang Rail Bike สวนสนุก LOTTE WORLD ศูนย์โสมรัฐบาล
ตลาดทงแดมุน น้ำมันสนเข็มแดง พลอยสีม่วง ศูนย์สมุนไพร อ๊อตเกนามูหอคอยโซลทาวเวอร์ NC CUBE CANAL WALK

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่เสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

10 - 14 Oct 2018

15,999

15,999

15,999

6,000

5,000

11 - 15 Oct 2018

17,999

17,999

17,999

6,000

5,000

19 - 23 Oct 2018

17,999

17,999

17,999

6,000

5,000

24 - 28 Oct 2018

15,555

15,555

15,555

6,000

5,000

 

ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง
(ชำระที่สนามบินดอนเมืองในวันเดินทาง) หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ