เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

GLACIER EXPRESS GRAND TOUR SWITZERLAND 10 วัน 7 คืน GO3ZRH-TG004เริ่มต้น 79,900 บาท

| กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562 | สายการบิน THAI AIRWAYS | เข้าชม 2,284 ครั้ง
เซ็นต์ มอริทซ์ อันเดอร์แมท รถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส (Glacier Express) บริก แทซ เซอร์แมท ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น
เซอร์แมท แทซ เวเว่ย์ มองเทรอซ์ โลซานน์ เจนีวา อินเทอร์ลาเกน อินเทอร์ลาเกน ยอดเขาจุงเฟรา

 

กำหนดวันเดินทาง 6-15 ก.พ., 22 ก.พ.-3 มี.ค. 62 , 15-24 มี.ค. 62

อัตราค่าบริการ

ราคา

ผู้ใหญ่พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ

79,900.-

ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านละ (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

79,900.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

12,500.-

เด็กมีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ

79,900.-

เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ

(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

79,900.-

ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ท่านละ

56,900.-

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์

(ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ

(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

80,000.-

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **