เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

DISCOVER RUSSIA 9 วัน 6 คืน GQ3DME-EK019เริ่มต้น 63,900 บาท

| 04-12 กรกฎาคม 2563 | สายการบิน EMIRATES | เข้าชม 79 ครั้ง
มอสโคว์ เนินเขาสแปร์โรว์ ซาร์กอร์ส โบสถ์โฮลีทรินิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำ ใจกลางกรุงมอสโคว์ วิหารเซนต์ ซาเวียร์ จัตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

04 – 12 ก.ค. 63

63,900

63,900

63,900

40,950

8,900

หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องทำวีซ่ารัสเซีย

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**

 

- ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (42 ยูเอสดอลลาร์)  

- ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (27 ยูเอสดอลลาร์)