เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

รัสเซีย in Train [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 8 วัน 5 คืน GQ3DME-EK013เริ่มต้น 59,900 บาท

| มิถุนายน - กรกฎาคม 2563 | สายการบิน EMIRATES | เข้าชม 80 ครั้ง
มอสโคว์ เนินเขาสแปร์โรว์ ซาร์กอร์ส วิหารเซนต์ซาเวียร์ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ละครสัตว์
พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง โบสถ์เซนต์บาซิล พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

23 – 30 มิ.ย. 63

59,900.-

59,900.-

59,900.-

39,100.-

7,900.-

01 – 08 ก.ค. 63

62,900.-

62,900.-

62,900.-

40,100.-

6,900.-

14 – 21 ก.ค. 63

59,900.-

59,900.-

59,900.-

39,100.-

6,900.-

21 – 28 ก.ค. 63

62,900.-

62,900.-

62,900.-

40,100.-

6,900.-

 

- ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (36 ยูเอสดอลล่าร์)

- ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 ยูเอสดอลล่าร์)