เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

RUSSIA รัสเซียหรรษา [มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก] 7 วัน 5 คืน GQ3DME-T5001เริ่มต้น 46,900 บาท

| 14 - 20 มิถุนายน 2563 | สายการบิน TURKMENISTAN AIRLINES | เข้าชม 61 ครั้ง
อาชกาบัต มอสโคว์ ซาร์กอร์ส โบสถ์โฮลีทรินิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เนินเขาสแปร์โรว์
วิหารเซนต์ซาเวียร์ พระราชวังเครมลิน วิหารเซนต์บาซิล พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ปีเตอร์ฮอฟ

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

14 – 20 มิ.ย. 63

46,900.-

46,900.-

46,900.-

28,400.-

6,900.-

 

- ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (30 ยูเอสดอลลาร์)

- ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (21 ยูเอสดอลลาร์)