เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

รัสเซีย (มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส) 6 วัน 3 คืน GQ3DME-EK014เริ่มต้น 39,900 บาท

| 16 - 21 มิถุนายน 2563 | สายการบิน EMIRATES | เข้าชม 65 ครั้ง
มอสโคว์ เนินเขาสแปร์โรว์ มอสโคว์ ซาร์กอร์ส ละครสัตว์ สถานีรถไฟใต้ดิน
พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง วิหารเซนต์ซาเวียร์ ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

16 – 21 มิ.ย. 63

39,900.-

39,900.-

39,900.-

21,200.-

4,900.-

 

- ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (20 ยูเอสดอลลาร์)

-  ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (18 ยูเอสดอลลาร์)