เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

ครบสูตรซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 5 วัน 4 คืน QE1XIY-FD002เริ่มต้น 25,900 บาท

| ซีอาน | กรกฏาคม - ตุลาคม 2562 | สายการบิน AIR ASIA | เข้าชม 2,149 ครั้ง
ซีอาน ลั่วหยางโดยรถไฟความเร็วสูง ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถเล็ก) ศาลเจ้ากวนอู ร้านกระเบื้องม้าสามสี เมืองเจียวจั่ว
เจียวจั่ว อุทยานหยุนไถซาน-ร้านสินค้าเยื่อไผ่ ซินหมี่ วัดเส้าหลิน(รวมรถเล็ก) ป่าเจดีย์

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการโปรแกรม : ครบสูตร ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 5 วัน 4 คืนโดยสายการบินแอร์เอเชีย

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ท่านละ

วันที่ 27 มิ.ย.- 01 ก.ค. 62

25,900.-

25,900.-

25,900.-

5,000.-

17,900.-

วันที่ 13-17 ก.ค. 62

27,900.-

27,900.-

27,900.-

5,000.-

18,900.-

วันที่ 27-31 ก.ค. 62

30,900.-

30,900.-

30,900.-

5,000.-

19,900.-

วันที่ 19-23 ก.ย. 62

25,900.-

25,900.-

25,900.-

5,000.-

17,900.-

วันที่ 10-14 ต.ค. 62

30,900.-

30,900.-

30,900.-

5,000.-

20,900.-

วันที่ 17-21 ต.ค. 62

27,900.-

27,900.-

27,900.-

5,000.-

18,900.-

 

- ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,650 บาท

- ราคานี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน /ท่าน/ทริป

- อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น

** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง **