เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

กุ้ยหลิน ปลาสามรส เขาเซียงกง หยางซั่ว นั่งรถไฟความเร็วสูง 6 วัน 3 คืน CSKWLZH05เริ่มต้น 11,899 บาท

| กุ้ยหลิน | มิถุนายน - กันยายน 2562 | สายการบิน SHENZHEN AIRLINES | เข้าชม 2,214 ครั้ง
นั่งรถไฟความเร็วสูง กุ้ยหลิน เขางวงช้าง เมืองจำลองซ่ง หยางซั่ว ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง
(ครึ่งสาย) เขาเซียงกง วัดเหนินเหยิน เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง(ไม่ขึ้นเจดีย์) หมู่บ้านหลู่เจียชุน

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

เด็ก 2-18 ปี

พักเดี่ยว(จ่ายเพิ่ม)

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

วันที่ 12-17 มิถุนายน 2562

11,899

11,899

3,500

7,899

วันที่ 26 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 2562

11,899

11,899

3,500

7,899

วันที่ 17-22 กรกฎาคม 2562

13,899

13,899

3,500

9,899

วันที่ 31 กรกฎาคม-05 สิงหาคม 2562

13,899

13,899

3,500

9,899

วันที่ 14-19 สิงหาคม 2562

13,899

13,899

3,500

9,899

วันที่ 28 สิงหาคม-02 กันยายน 2562  

13,899

13,899

3,500

9,899

วันที่ 11-16 กันยายน 2562

11,899

11,899

3,500

7,899

หมายเหตุ :

- ไม่รวมค่าวีซ่าจีนท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800 บาท

- ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 350 หยวน/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)