เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

ฮาร์บิน หมูตุ๋น เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง หมู่บ้านหิมะ ลานสกียาบูลี่ 6 วัน 4 คืน CSSHEXW01เริ่มต้น 27,899 บาท

| ฮาร์บิน | 05 - 10 // 12 - 17 กุมภาพันธ์ 2563 | สายการบิน NOK SCOOT | เข้าชม 2,498 ครั้ง
ชมศิลปกรรมการแกะสลักน้ำแข็งประจำปีของฮาร์บิน #เทศกาล“ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย” เยือนหมู่บ้านหิมะ เหมือนเข้า
ไปโลกของเทพนิยาย #หมู่บ้านหิมะ“THE CHINA SNOW TOWN” ลานสกีที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน ลานสกีขนา

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

เด็ก

2-18 ปี

พักเดี่ยว(จ่ายเพิ่ม)

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

วันที่ 05-10 กุมภาพันธ์ 2563        

28,899

28,899

5,500

17,899

วันที่ 12-17 กุมภาพันธ์ 2563

27,899

27,899

5,500

17,899

 

 

หมายเหตุ :

- ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800 บาท

- ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 450 หยวน/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)