เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ปาท่องโก๋ 6 วัน 4 คืน CSPEKPVGTG02เริ่มต้น 19,899 บาท

| เซี่ยงไฮ้ | พฤศจิกายน 2561 | สายการบิน THAI AIRWAYS | เข้าชม 1,996 ครั้ง
ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้ามกู้กง กายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน กำแพงเมือง
จีนด่านจีหยงกวน โอลิมปิกรังนก ร้านผีเซี๊ยะ ตลาดรัสเซียปักกิ่ง นั่งรถไฟความ เร็วสูง มหานครเซี่ยงไฮ้

กำหนดการเดินทาง

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ

 2-3 ท่าน

เด็ก

2-18 ปี

พักเดี่ยว(จ่ายเพิ่ม)

ราคา

ไม่รวมตั๋ว
(รวมตั๋วรถไฟ)

วันที่ 27 พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 2561

19,899

23,899

4,500

14,899

 

หมายเหตุ ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,000 บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,500 บาท 

เด็กอายุตั้งแต่ 2-18 ปี เก็บค่าทัวร์เพิ่ม ท่านละ 3,000 บาท ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย