เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

เฉิงตู ซุปฟักทอง ต๋ากู่ปิงชวน ซงผิงโกว 5 วัน 3 คืน CSCTUMU04เริ่มต้น 15,899 บาท

| เฉิงตู | เมษายน 2562 | สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES | เข้าชม 2,114 ครั้ง
พิชิตความหนาว บนความสูง 4,860 เมตร อุทยานภูผาการ์เซียร์ต๋ากู่ปิงชวน อุทยานซงผิงโกว
ชมความน่ารักของหมีแพนด้า ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า ช้อปปิ้ง เต็มอิ่ม จุใจ

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3

ท่าน

เด็ก

2-18 ปี

พักเดี่ยว

(จ่ายเพิ่ม)

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

วันที่ 16-20 เมษายน 2562

15,899

18,899

4,500

10,899

วันที่ 23-27 เมษายน 2562

15,899

18,899

4,500

10,899

  

ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,000 บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,500 บาท

เด็กอายุตั้งแต่ 2-18 ปี เก็บค่าทัวร์เพิ่ม ท่านละ 3,000 บาท

ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 250 หยวน/ทริป/ท่าน(เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)