เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

SUPERB SO SHIOK 3 วัน 2 คืนเริ่มต้น 9,999 บาท

| ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 | สายการบิน THAI LION AIR | เข้าชม 2,432 ครั้ง
มอไลอ้อน วัดเจ้าแม่กวนอิม น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง GARDEN BY THE BAY มารีน่า เบย์ แซนด์
เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ ย่านลิตเติ้ลอินเดีย ถนนออร์ชาร์ด

อัตราค่าบริการ 

**สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**

JAN-19

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

จอยแลนด์

พักเดี่ยว

Option A

Option B

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

4-6 JAN

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

17-19 JAN

9,999.-

11,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

19-21 JAN

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

26-28 JAN

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

 

FEB-19

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

จอยแลนด์

พักเดี่ยว

Option A

Option B

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

1-3 FEB

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

2-4 FEB

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

15-17 FEB

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

16-18 FEB

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

24-26 FEB

9,999.-

11,999.-

-3,700.-

4,500.-

 

MAR-19

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

จอยแลนด์

พักเดี่ยว

Option A

Option B

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

1-3 MAR

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

6-8 MAR

9,999.-

11,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

9-11 MAR

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่  2 ท่าน)    มีเตียงลด 500 บาท

 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  ไม่มีเตียงลด 1,000 บาท

 ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี                                       ราคา 3,000 บาท

 ค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ ธรรมเนียมประมาณ5 SGD/วัน/1ลูกทัวร์ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)