เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

อินเดีย แคชเมียร์ จัยปูร์ ทัชมาฮาล 6 วัน 3 คืนเริ่มต้น 19,991 บาท

| มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 | สายการบิน AIR ASIA | เข้าชม 2,330 ครั้ง
อินเดีย จัยปูร์ เดลี ศรีนาคา (แคชเมียร์) อัครา สู่สวรรค์บนดิน “แคชเมียร์” สวิตเซอร์แลนด์แดนอินเดีย
สัมผัสอากาศหนาวเย็น “โซนามาร์ค” เส้นทางสวยงามน่าจดจำ ชมอนุสรณ์สถานของความรักอันยิ่งใหญ่

อัตราค่าบริการ

 

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

สายการบิน

25 - 30 ม.ค. 2562

19,991

5,500

FD

8 - 13 ก.พ. 2562

22,922

5,500

FD

13 - 18 ก.พ. 2562

22,922

5,500

FD

20 - 25 ก.พ. 2562

22,922

5,500

FD

22 - 27 ก.พ. 2562

22,922

5,500

FD

27  ก.พ. - 4 มี.ค 2562

22,922

5,500

FD

 

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ // ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 

ค่ายื่นวีซ่าอินเดีย 3,500 บาท : หน้าพาสปอร์ต และรูปถ่าย(สแกน)หน้าตรง 2 นิ้ว (พื้นหลังขาว)

หมายเหตุ : ทางเราขอสงวนสิทธิ์์ในการดำเนินการจัดทำวีซ่าอินเดีย (E-VISA) ให้กับลูกค้าทุกกรณี

หากลูกค้ามีวีซ่าอินเดียติดเล่มแบบรายปีไม่คิดค่าวีซ่าเพิ่มเติม