เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

อินเดีย แคชเมียร์ จัยปูร์ ทัขมาฮาล 6 วัน WE 2018เริ่มต้น 26,662 บาท

| 28 ธันวาคม – 02 มกราคม 2562 | สายการบิน THAI SMILE | เข้าชม 2,212 ครั้ง
อินเดีย จัยปูร์ เดลี ศรีนาคา(แคชเมียร์) อัครา สู่สวรรค์บนดิน “แคชเมียร์” สวิตเซอร์แลนด์แดนอินเดีย
สัมผัสอากาศหนาวเย็น “โซนามาร์ค” เส้นทางสวยงามน่าจดจำ ชมอนุสรณ์สถานของความรักอันยิ่งใหญ่

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

สายการบิน

กรุ๊ปละ

28 ธันวาคม – 02 มกราคม 2562

26,662

5,500

FD

30

 

 

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ // ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 

ค่ายื่นวีซ่าอินเดีย 3,500 บาท : หน้าพาสปอร์ต และรูปถ่าย(สแกน)หน้าตรง 2 นิ้ว (พื้นหลังขาว)

 

หมายเหตุ : ทางเราขอสงวนสิทธิ์์ในการดำเนินการจัดทำวีซ่าอินเดีย (E-VISA) ให้กับลูกค้าทุกกรณี หากลูกค้ามีวีซ่าอินเดียติดเล่มแบบรายปีไม่คิดค่าวีซ่าเพิ่มเติม