เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

BT-DEL02_TG มหัศจรรย์...อินเดีย ทัชมาฮาล 5วัน 3คืนเริ่มต้น 20,900 บาท

| สิงหาคม - พฤศจิกายน 2562 | สายการบิน THAI AIRWAYS | เข้าชม 2,441 ครั้ง
พระราชวังสายลม พระราชวังกลางน้ำ
นั่งรถจีปขึ้นไปชมพระราชวัง AMBER FORT
ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ประตูเมืองอินเดีย วัดลักษมีนารายัน

อัตราค่าบริการ

 

ตาราง ราคา นิวเดลี ชัยปุระ อัครา การบินไทย (TG) 5 วัน 3 คืน

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

22 ส.ค. 62

26 ส.ค.62

25

20,900

20,900

19,900

4,000

12 ก.ย. 62

16 ก.ย. 62

25

20,900

20,900

19,900

4,000

10 ต.ค. 62

14 ต.ค. 62

25

25,900

25,900

24,900

4,000

24 ต.ค. 62

28 ต.ค. 62

25

25,900

25,900

24,900

4,000

31 ต.ค. 62

04 พ.ย. 62

25

25,900

25,900

24,900

4,000

21 พ.ย. 62

25 พ.ย. 62

25

25,900

25,900

24,900

4,000

 

- ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดียแบบ E-VISA และค่าดำเนินการ 3,500 บาท 

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)