เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

BT-DEL02_TG มหัศจรรย์...อินเดีย ทัชมาฮาล 5วัน 3คืนเริ่มต้น 19,900 บาท

| มิถุนายน - สิงหาคม 2562 | สายการบิน THAI AIRWAYS | เข้าชม 2,363 ครั้ง
พระราชวังสายลม พระราชวังกลางน้ำ
นั่งรถจีปขึ้นไปชมพระราชวัง AMBER FORT
ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ประตูเมืองอินเดีย วัดลักษมีนารายัน

อัตราค่าบริการ

 

ตาราง ราคา นิวเดลี ชัยปุระ อัครา การบินไทย (TG) 5 วัน 3 คืน

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

22 ส.ค. 62

26 ส.ค.62

25

20,900

20,900

19,900

4,000

 

 

ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดียแบบ E-VISAและค่าดำเนินการ3,500 บาท

 

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)