เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

SPECIAL EGYPT 6 วัน 4 คืนเริ่มต้น 36,888 บาท

| ตุลาคม - ธันวาคม 2561 | สายการบิน OMAN AIR | เข้าชม 5,209 ครั้ง
ไคโร พิพิธภัณฑ์อียิปต์ สถานที่รวบรวมโบราณวัตถุและร่องรอยอารยธรรมอียิปต์ในยุคต่างๆ กีซ่า
สถานที่ตั้ง มหาปิรามิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เมมฟิส / เมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณ

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็กเสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดียวเพิ่

13-18 ต.ค.61

37,888 บาท

37,888 บาท

37,888 บาท

4,500 บาท

17-22 พ.ย.61

36,888 บาท

36,888 บาท

36,888 บาท

4,500 บาท

22-27 ธ.ค.61

39,888 บาท

39,888 บาท

39,888 บาท

4,500 บาท

ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 4 USD / ท่าน / วัน     (คิดเป็น 5 วัน เท่ากับ 20 USD)

พนักงานขับรถ ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน     (คิดเป็น 5 วัน เท่ากับ 15 USD)

ค่าทิปค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ประมาณท่านละ 4 USD / ท่าน / วัน เทียบเท่ากับไกด์ท้องถิ่น