เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

AZICN10_KOREA BEAUTY ART 5 วัน 3 คืนเริ่มต้น 19,999 บาท

| กรุงโซล | มีนาคม / พฤษภาคม - มิถุนายน 2562 | สายการบิน THAI AIRWAYS | เข้าชม 5,304 ครั้ง
ANYANG ART PARK โรงเรียนสอนทำกิมจิ สวนสนุก EVERLAND ศูนย์สมุนไพรโสม คอสเมติค ฮอกเกนามู
พระราชวังเคียงบกกุง + ใส่ชุดฮันบก ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง อิสระท่องเที่ยวและช็อปปิ้งเต็มวัน น้ำมันสน พลอยอเมทิส

อัตราค่าบริการ เกาหลี 5 วัน 3 คืน (THAI AIRWAYS)

KOREA BEAUTY ART ซูวอน - โซล - โซล

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. / พ.ค.-มิ.ย. 2562

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

ราคา

จอยแลนด์

(ไม่รวมตั๋ว)

ราคา

เด็กอายุไม่เกิน

2 ขวบ

พัก

เดี่ยว

เพิ่ม

01 – 05 มีนาคม 2562

20,999

7,900

5,900

5,000

06 – 10 มีนาคม 2562

20,999

7,900

5,900

5,000

07 – 11 มีนาคม 2562

20,999

7,900

5,900

5,000

13 – 17 มีนาคม 2562

20,999

7,900

5,900

5,000

14 – 18 มีนาคม 2562

20,999

7,900

5,900

5,000

15 – 19 มีนาคม 2562

20,999

7,900

5,900

5,000

20 – 24 มีนาคม 2562

20,999

7,900

5,900

5,000

21 – 25 มีนาคม 2562

20,999

7,900

5,900

5,000

22 – 26 มีนาคม 2562

20,999

7,900

5,900

5,000

27 – 31 มีนาคม 2562

20,999

7,900

5,900

5,000

28 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562

20,999

7,900

5,900

5,000

29 มี.ค. – 02 เม.ย. 2562

20,999

7,900

5,900

5,000

22 – 26 พฤษภาคม 2562

19,999

7,900

5,900

5,000

23 – 27 พฤษภาคม 2562

19,999

7,900

5,900

5,000

24 – 28 พฤษภาคม 2562

19,999

7,900

5,900

5,000

29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562

19,999

7,900

5,900

5,000

30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2562

19,999

7,900

5,900

5,000

31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2562

19,999

7,900

5,900

5,000

05 – 09 มิถุนายน 2562

19,999

7,900

5,900

5,000

07 – 11 มิถุนายน 2562

19,999

7,900

5,900

5,000

12 – 16 มิถุนายน 2562

19,999

7,900

5,900

5,000

14 – 18 มิถุนายน 2562

19,999

7,900

5,900

5,000

 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น***

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 50,000 วอน /ทริป/ท่าน

หรือท่านละ 1,750 บาท/ทริป/ท่าน **