เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

NRT22_ALL STAR PINKMOSS 4 วัน 3 คืนเริ่มต้น 21,999 บาท

| โตเกียว | พฤษภาคม 2561 | สายการบิน AIR ASIA X | เข้าชม 2,561 ครั้ง
เมืองเก่าซาวาระ ศาลเจ้าคาโทริ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
ทุ่งดอกพิงค์มอส ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ เยือนหุบเขานรก โอวาคุดานิ

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง

 

 

ผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

 

พักเดี่ยวเพิ่ม

 

ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

10-13 พฤษภาคม 2561

21,999

8,000

15,999

11-14 พฤษภาคม 2561

21,999

8,000

15,999

12-15 พฤษภาคม 2561

21,999

8,000

15,999

17-20 พฤษภาคม 2561

21,999

8,000

15,999

18-21 พฤษภาคม 2561

21,999

8,000

15,999

19-22 พฤษภาคม 2561

21,999

8,000

15,999

24-27 พฤษภาคม 2561

21,999

8,000

15,999

25-28 พฤษภาคม 2561

21,999

8,000

15,999

26-29 พฤษภาคม 2561

21,999

8,000

15,999

 **หมายเหตุโปรแกรมนี้ไม่มีราคาเด็ก**

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท**

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน***