เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

EASY ENJOY WINTER NAGOYA 5 วัน 3 คืนเริ่มต้น 34,900 บาท

| โอซาก้า-นาโกย่า-ทาคายาม่า | ธันวาคม 2561 - มีนาคม 2562 | สายการบิน JAPAN AIRLINES | เข้าชม 2,701 ครั้ง
นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ หมู่บ้านฮิงาชิ ชายะ คานาซาว่า สวนเคนโระคุเอ็น
ปราสาทคานาซาว่า กิจกรรมลานหิมะ หรือ โซโฮจิ ไดบุทสึ เมืองกิฟุ ศาลเจ้าอะสึตะ ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เล็ท

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน

พักห้องละ 2 ท่าน

พักเดี่ยว

::ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก::

01 – 05 ธันวาคม 2561 (วันพ่อแห่งชาติ)

37,900

8,900

08 – 12 ธันวาคม 2561 (วันรัฐธรรมนูญ)

37,900

8,900

15 – 19 ธันวาคม 2561

35,900

8,900

18 – 22 ธันวาคม 2561

35,900

8,900

19 – 23 มกราคม 2562

35,900

8,900

24 – 28 มกราคม 2562

35,900

8,900

26 – 30 มกราคม 2562

35,900

8,900

05 – 09 กุมภาพันธ์ 2562

34,900

8,900

07 – 11 กุมภาพันธ์ 2562

35,900

8,900

12 – 16 กุมภาพันธ์ 2562

34,900

8,900

23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562

35,900

8,900

05 – 09 มีนาคม 2562

34,900

8,900

13 – 17 มีนาคม 2562

35,900

8,900

21 – 25 มีนาคม 2562

35,900

8,900

ราคาอื่นๆ

   1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 7,900 บาท

   2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 21,900 บาท

 

ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถท่านละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท ตลอดทริป

กรุณาชำระมัดจำท่านละ 15,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากที่ทำการจอง

หากไม่ชำระภายในวันที่กำหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่นั่งตามเงื่อนไข