เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

EASY ENJOY WINTER NAGOYA 5 วัน 3 คืนเริ่มต้น 35,900 บาท

| โอซาก้า-นาโกย่า-ทาคายาม่า | 21 - 25 มีนาคม 2562 | สายการบิน JAPAN AIRLINES | เข้าชม 2,827 ครั้ง
นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ หมู่บ้านฮิงาชิ ชายะ คานาซาว่า สวนเคนโระคุเอ็น
ปราสาทคานาซาว่า กิจกรรมลานหิมะ หรือ โซโฮจิ ไดบุทสึ เมืองกิฟุ ศาลเจ้าอะสึตะ ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เล็ท

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน

พักห้องละ 2 ท่าน

พักเดี่ยว

::ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก::

21 – 25 มีนาคม 2562

35,900

8,900

ราคาอื่นๆ

   1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 7,900 บาท

   2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 21,900 บาท

 

ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถท่านละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท ตลอดทริป

กรุณาชำระมัดจำท่านละ 15,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากที่ทำการจอง

หากไม่ชำระภายในวันที่กำหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่นั่งตามเงื่อนไข