เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

XJ135 TOKYO FUJI SKI ซุปตาร์ ไอศกรีม มหาชน 5 วัน 3 คืนเริ่มต้น 25,888 บาท

| โตเกียว | พฤศจิกายน 2562 - มกราคม 2563 | สายการบิน AIR ASIA XJ | เข้าชม 3,021 ครั้ง
ลานสกีฟูจิเท็น วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ โอไดบะ
และอิออนนาริตะ สวนสนุกเอโดะ วันเดอร์แลนด์ ทะเลสาบชูเซนจิ บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

อุณหภูมิ

23-27 พฤศจิกายน 2562

25,888.-

7,900.-

8°C - 15°C

25-29 พฤศจิกายน 2562

25,888.-

7,900.-

8°C - 15°C

26-30 พฤศจิกายน 2562

25,888.-

7,900.-

7°C - 15°C

27 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม 2562

25,888.-

7,900.-

7°C - 14°C

28 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2562

25,888.-

7,900.-

7°C - 14°C

29 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2562

25,888.-

7,900.-

7°C - 13°C

30 พฤศจิกายน-04 ธันวาคม 2562

27,888.-

7,900.-

6°C - 13°C

02-06 ธันวาคม 2562

27,888.-

7,900.-

6°C - 13°C

03-07 ธันวาคม 2562

27,888.-

7,900.-

6°C - 12°C

04-08 ธันวาคม 2562

27,888.-

7,900.-

6°C - 13°C

19-23 ธันวาคม 2562

27,888.-

7,900.-

4°C - 11°C

20-24 ธันวาคม 2562

27,888.-

7,900.-

4°C - 11°C

21-25 ธันวาคม 2562

27,888.-

7,900.-

4°C - 10°C

23-27 ธันวาคม 2562

29,888.-

7,900.-

4°C - 10°C

24-28 ธันวาคม 2562

29,888.-

7,900.-

4°C - 10°C

25-29 ธันวาคม 2562

29,888.-

7,900.-

4°C - 10°C

26-30 ธันวาคม 2562

31,888.-

7,900.-

3°C - 10°C

27-31 ธันวาคม 2562 BUS1

33,888.-

7,900.-

3°C - 10°C

27-31 ธันวาคม 2562 BUS2

33,888.-

7,900.-

3°C - 10°C

28 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63 BUS1

35,888.-

7,900.-

3°C - 10°C

28 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63 BUS2

35,888.-

7,900.-

3°C - 10°C

28 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63 BUS3

35,888.-

7,900.-

3°C - 10°C

29 ธันวาคม 62-02 มกราคม 63 BUS1

35,888.-

7,900.-

3°C - 10°C

29 ธันวาคม 62-02 มกราคม 63 BUS2

35,888.-

7,900.-

3°C - 10°C

30 ธันวาคม 62-03 มกราคม 63

35,888.-

7,900.-

4°C - 10°C

31 ธันวาคม 62-04 มกราคม 63

31,888.-

7,900.-

4°C - 10°C

 

- สภาพอากาศเป็นเพียงการพยากรณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรเช็คในใบนัดหมายอีกครั้ง

- ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ราคา 7,900.-

- ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,500 บาท/ทริป