เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

โอซาก้า HJO-JL53-SW01 HAPPY NAGOYA SNOW WALL & SHIRAKAWAGO 5 วัน 3 คืนเริ่มต้น 29,999 บาท

| โอซาก้า-นาโกย่า-ทาคายาม่า | 25 - 29 พฤษภาคม 2562 | สายการบิน JAPAN AIRLINES | เข้าชม 3,069 ครั้ง
นาโกย่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ทาคายาม่าจิยะ ลิตเติ้ล เกียวโต เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ
กำแพงหิมะ เขื่อนคุโรเบะ เมืองกุโจ ออนเซ็น ปราสาทนาโกย่า วัด Osu Kannon DUTY FREE

อัตราค่าบริการ

 

เดินทาง

ราคาทัวร์

หมายเหตุ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

จอยแลนด์

พักเดี่ยว

 

25 - 29 พ.ค. 62

29,999

29,999

19,999

10,900

 

***ไม่มีราคาเด็ก INFANT 7,000 บาท***

 
 

***ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน้ำมันของสายการบิน***

***บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขนตามสายการบิน

 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท ต่อทริป

(ชำระที่สนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน) ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพึงพอใจ