เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

ZNGO12 นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า [เลทส์โก ซูโม่ซากุระดูโอ้] 6 วัน 3 คืนเริ่มต้น 25,999 บาท

| โอซาก้า-นาโกย่า-ทาคายาม่า | มีนาคม - เมษายน 2563 | สายการบิน AIR ASIA X | เข้าชม 3,525 ครั้ง
ศาลเจ้าอิเสะ ถนนโอคาเงะโยโกะโจ มิตซุยเอ้าท์เล็ท เมืองกิฟุ ชมซากุระบริเวณแม่น้ำซาไก
ทาคายามา หมู่บ้านชิราคาวาโกะ สะพานนาคะบาชิ ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ อิออน เส้นทางนักปราชญ์

อัตราค่าบริการ 

 

กำหนดการเดินทาง

 

 

รายละเอียดเที่ยวบิน

 

ผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว

19 – 24 มีนาคม 2563

DMK-NGO XJ638  02.15 - 09.40

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1)

25,999

8,000

15,999

20 – 25 มีนาคม 2563

DMK-NGO XJ638  02.15 - 09.40

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1)

29,999

8,000

19,999

21 – 26 มีนาคม 2563

DMK-NGO XJ638  02.15 - 09.40

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1)

29,999

8,000

19,999

22 – 27 มีนาคม 2563

DMK-NGO XJ638  02.15 - 09.40

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1)

29,999

8,000

19,999

23 – 28 มีนาคม 2563

DMK-NGO XJ638  02.15 - 09.40

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1)

29,999

8,000

19,999

24 – 29 มีนาคม 2563

DMK-NGO XJ638  02.15 - 09.40

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1)

29,999

8,000

19,999

25 – 30 มีนาคม 2563

DMK-NGO XJ638  02.15 - 09.40

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1)

29,999

8,000

19,999

26 – 31 มีนาคม 2563

DMK-NGO XJ638  02.15 - 09.40

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1)

29,999

8,000

19,999

12 – 17 เมษายน 2563

(วันสงกรานต์)

DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1)

37,999

8,000

27,999

15 – 20 เมษายน 2563

DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1)

27,999

8,000

17,999

17 – 22 เมษายน 2563

DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1)

27,999

8,000

17,999

18 – 23 เมษายน 2563

DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1)

27,999

8,000

17,999

22 – 27 เมษายน 2563

DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1)

27,999

8,000

17,999

24 – 29 เมษายน 2563

DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1)

27,999

8,000

17,999

26 เม.ย. – 01 พ.ค. 2563

DMK-NGO XJ638  23.55 – 07.45

KIX-DMK  XJ611  23.55 - 03.55 (+1)

27,999

8,000

17,999

 

 บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวดในวันที่มีรายการท่องเที่ยว

- ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 

- ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยวท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน