เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

JXJ11 SNOW SAKURA TOKYO FUJI SKI KAWAZU 4 วัน 3 คืนเริ่มต้น 22,988 บาท

| โตเกียว | กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562 | สายการบิน AIR ASIA X | เข้าชม 2,979 ครั้ง
โตเกียว วัดอาซากุสะ โอไดบะ ห้างไดเวอร์ซิตี้ กันดั้มตัวใหม่ RX-0 UNICORN โออิโสะ ออนเซ็น โออิโสะ
เมืองคาวาซุ KAWAZU SAKURA FESTIVAL2019 MISHIMA SKYWALK โอชิโนะฮักไก ออนเซ็น ลานสกีฟูจิเท็น

อัตราค่าบริการ

 

เดินทางโดยสายการบิน  THAI AIR ASIA X  เครื่องลำใหญ่  AIR BUS A330-300 

จำนวน 377 ที่นั่ง แบบที่นั่ง 3-3-3 น้ำหนักกระเป๋าไป-กลับ 20 KG บินตรงสู่โตเกียว (สนามบินนาริตะ)

 

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่เสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

17 - 20 Feb 2019

23,988

23,988

23,988

7,000

8,500

21 - 24 Feb 2019

23,988

23,988

23,988

7,000

8,500

22 - 25 Feb 2019

23,988

23,988

23,988

7,000

8,500

24 - 27 Feb 2019

22,988

22,988

22,988

7,000

8,500

28 Feb - 03 Mar 2019

23,988

23,988

23,988

7,000

8,500

06 - 09 Mar 2019

24,988

24,988

24,988

7,000

8,500

 

- ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 3,500 เยนต่อทริป สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในบริการ