เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

NRT14 SL TOKYO ยืน1 5 วัน 3 คืนเริ่มต้น 22,889 บาท

| โตเกียว | ตุลาคม 2562 | สายการบิน THAI LION AIR | เข้าชม 3,245 ครั้ง
วัดอาซากุสะ ศาลเจ้าโทริอิ โกเท็มบะ เอาท์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โอชิโนะ ฮัคไค
ชินจุกุ เมืองอิบาระกิ ชมดอกโคเชีย สวนฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค ตลาดปลานาคามินาโตะ โอซา กานะอิจิบะ

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ห้องละ

2-3 ท่าน

อัตราท่านละ

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

อัตราเด็ก ท่านละ

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

อัตราเด็ก ท่านละ

พักเดี่ยว

เพิ่ม

อัตรา

ห้องละ

ไม่ใช้ตั๋ว

เครื่องบิน

อัตรา

ท่านละ

วันเดินทางเดือนตุลาคม 2562

30 ก.ย. – 04 ต.ค. 62

22,889

22,889

22,889

6,000

13,900

01 – 05 ตุลาคม 62

23,889

23,889

23,889

6,000

13,900

02 – 06 ตุลาคม 62

24,889

24,889

24,889

6,000

13,900

04 – 08 ตุลาคม 62

24,889

24,889

24,889

6,000

13,900

05 – 09 ตุลาคม 62

23,889

23,889

23,889

6,000

13,900

07 - 11 ตุลาคม 62

23,889

23,889

23,889

6,000

13,900

08 - 12 ตุลาคม 62

24,889

24,889

24,889

6,000

13,900

10 - 14 ตุลาคม 62

28,889

28,889

28,889

6,000

13,900

11 - 15 ตุลาคม 62

28,889

28,889

28,889

6,000

13,900

14 – 18 ตุลาคม 62

23,889

23,889

23,889

6,000

13,900

16 - 20 ตุลาคม 62

24,889

24,889

24,889

6,000

13,900

17 - 21 ตุลาคม 62

24,889

24,889

24,889

6,000

13,900

18 - 22 ตุลาคม 62

24,889

24,889

24,889

6,000

13,900

19 - 23 ตุลาคม 62

27,889

27,889

27,889

6,000

13,900

24 - 28 ตุลาคม 62

24,889

24,889

24,889

6,000

13,900

26 - 30 ตุลาคม 62

23,889

23,889

23,889

6,000

13,900

 

- อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant)ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน 

 

- ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท

(ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน)