เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

โอซาก้า HJO-JL53-SW01 HAPPY NAGOYA SNOW WALL & SHIRAKAWAGO 5 วัน 3 คืนเริ่มต้น 29,999 บาท

| โอซาก้า-นาโกย่า-ทาคายาม่า | พฤษภาคม - มิถุนายน 2562 | สายการบิน JAPAN AIRLINES | เข้าชม 3,144 ครั้ง
นาโกย่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ทาคายาม่าจิยะ ลิตเติ้ล เกียวโต เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ
กำแพงหิมะ เขื่อนคุโรเบะ เมืองกุโจ ออนเซ็น ปราสาทนาโกย่า วัด Osu Kannon DUTY FREE

อัตราค่าบริการ

เดินทาง

ราคาทัวร์

หมายเหตุ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

จอยแลนด์

พักเดี่ยว

 

28 .ค.- 1 มิ.ย. 62

29,999

29,999

19,999

10,900

 

5 - 9 มิ.ย. 62

31,999

31,999

19,999

10,900

 

12 - 16 มิ.ย. 62

31,999

31,999

19,999

10,900

 

19 - 23 มิ.ย. 62

31,999

31,999

19,999

10,900

 

26- 30 มิ.ย. 62

31,999

31,999

19,999

10,900

 

***ไม่มีราคาเด็ก INFANT 7,000 บาท***

 

 

***ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน้ำมันของสายการบิน***

***บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขนตามสายการบิน

 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท ต่อทริป

(ชำระที่สนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน) ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพึงพอใจ