เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

RGN04_THE HOLY MYANMAR 3 วัน 2 คืนเริ่มต้น 9,888 บาท

| ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 | สายการบิน MYANMAR AIRWAY | เข้าชม 2,361 ครั้ง
เมืองย่างกุ้ง เมืองหงสาวดี เจดีย์ชเวมอดอว์ พระมหาเจดีย์มุเตา ไจ้ทีโย คิมปูนแคมป์ พระธาตุอินทร์แขวน
เมืองหงสาวดี พระราชวังบุเรงนอง พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ช้อปปิ้งตลาดสก็อต

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคาไม่

รวมตั๋ว

05 – 07 ตุลาคม 2561

11,999

11,999

11,999

3,000

8,999

12  - 14 ตุลาคม 2561

11,999

11,999

11,999

3,000

8,999

13 – 15 ตุลาคม 2561

12,999

12,999

12,999

3,000

9,599

20 – 22 ตุลาคม 2561

12,999

12,999

12,999

3,000

9,599

21 – 23 ตุลาคม 2561

12,999

12,999

12,999

3,000

9,599

26 – 28 ตุลาคม 2561

12,999

12,999

12,999

3,000

9,599

02 – 04 พฤศจิกายน 2561

12,999

12,999

12,999

3,000

9,599

09 – 11 พฤศจิกายน 2561

11,999

11,999

11,999

3,000

8,999

16 – 18 พฤศจิกายน 2561

11,999

11,999

11,999

3,000

8,999

30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561

11,999

11,999

11,999

3,000

8,999

08 – 10 ธันวาคม 2561

13,999

13,999

13,999

3,000

9,999

14 – 16 ธันวาคม 2561

11,999

11,999

11,999

3,000

8,999

21 – 23 ธันวาคม 2561

11,999

11,999

11,999

3,000

8,999

28 – 30 ธันวาคม 2561

13,999

13,999

13,999

3,000

9,999

29 – 31 ธันวาคม 2561

13,999

13,999

13,999

3,000

9,999

30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562

14,999

14,999

14,999

3,500

10,599

31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562

14,999

14,999

14,999

3,500

10,599

04 – 06 มกราคม 2562

11,999

11,999

11,999

3,000

8,999

11 – 13 มกราคม 2562

11,999

11,999

11,999

3,000

8,999

18 – 20 มกราคม 2562

11,999

11,999

11,999

3,000

8,999

25 – 27 มกราคม 2562

11,999

11,999

11,999

3,000

8,999

08 – 10 กุมภาพันธ์ 2562

11,999

11,999

11,999

3,000

8,999

15 – 17 กุมภาพันธ์ 2562

11,999

11,999

11,999

3,000

8,999

22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562

11,999

11,999

11,999

3,000

8,999

01 – 03 มีนาคม 2562

11,999

11,999

11,999

3,000

8,999

08 – 10 มีนาคม 2562

11,999

11,999

11,999

3,000

8,999

15 – 17 มีนาคม 2562

11,999

11,999

11,999

3,000

8,999

22 – 24 มีนาคม 2562

11,999

11,999

11,999

3,000

8,999

29 – 31 มีนาคม 2562

11,999

11,999

11,999

3,000

8,999

 

**ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ท่านละ 800 บาท /ทริป/ต่อท่าน***