เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

FT-MDL PG03V- เที่ยวฟิน มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน มหานครเจดีย์ 3 วัน 2 คืนเริ่มต้น 10,990 บาท

| กุมภาพันธ์ - เมษายน 2563 | สายการบิน BANGKOK AIRWAYS | เข้าชม 2,811 ครั้ง
มัณฑะเลย์ พุกาม จุดชมวิวเมืองพุกาม ชมโชว์หุ่นกระบอก พุกาม เจดีย์ชเวสิกอง
วัดมนูหา วัดอนันดา เครื่องเขิน วิหารธรรมยันจี เจดีย์ติโลมินโล มัณฑะเลย์ สะพานไม้อู่เป็ง

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขการใช้บริการ

เที่ยวฟิน มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน มหานครเจดีย์

3วัน 2 คืน โดย สายการบิน บางกอก แอร์เวย์

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องละ2 – 3 ท่าน

เด็กอายุไม่เกิน12 ปีเสริมเตียง

เด็กอายุไม่เกิน  12 ปีไม่เสริมเตียง

ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน

พักเดี่ยว

14 – 16 ก.พ. 63

12,990

12,990

11,990

5,900

3,900

15 – 17 ก.พ. 63

12,990

12,990

11,990

5,900

3,900

21 – 23 ก.พ. 63

10,990

10,990

9,990

5,900

3,900

22 – 24 ก.พ. 63

10,990

10,990

9,990

5,900

3,900

28 ก.พ. – 01 มี.ค. 63

10,990

10,990

9,990

5,900

3,900

29 ก.พ. – 02 มี.ค. 63

10,990

10,990

9,990

5,900

3,900

14 – 16 มี.ค. 63

10,990

10,990

9,990

5,900

3,900

21 – 23 มี.ค. 63

12,990

12,990

11,990

5,900

3,900

28 – 30 มี.ค. 63

10,990

10,990

9,990

5,900

3,900

11 – 13 เม.ย. 63

(สงกรานต์)

16,990

16,990

15,990

10,900

5,900

25 – 27 เม.ย. 63

12,990

12,990

11,990

5,900

3,900

 

 

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ 1,800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน เด็กเก็บเท่ากับผุ้ใหญ่ (ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง)