เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

RGN04_THE HOLY MYANMAR 3 วัน 2 คืนเริ่มต้น 11,999 บาท

| มีนาคม 2562 | สายการบิน MYANMAR AIRWAY | เข้าชม 2,482 ครั้ง
เมืองย่างกุ้ง เมืองหงสาวดี เจดีย์ชเวมอดอว์ พระมหาเจดีย์มุเตา ไจ้ทีโย คิมปูนแคมป์ พระธาตุอินทร์แขวน
เมืองหงสาวดี พระราชวังบุเรงนอง พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ช้อปปิ้งตลาดสก็อต

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคาไม่

รวมตั๋ว

01 – 03 มีนาคม 2562

11,999

11,999

11,999

3,000

8,999

08 – 10 มีนาคม 2562

11,999

11,999

11,999

3,000

8,999

15 – 17 มีนาคม 2562

11,999

11,999

11,999

3,000

8,999

22 – 24 มีนาคม 2562

11,999

11,999

11,999

3,000

8,999

29 – 31 มีนาคม 2562

11,999

11,999

11,999

3,000

8,999

 

**ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 800 บาท /ทริป/ต่อท่าน***