เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

ZRGN06 พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน [เลสโก ธรรมะสวัสดี] 3 วัน 2 คืนเริ่มต้น 9,999 บาท

| ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 | สายการบิน MYANMAR AIRWAY | เข้าชม 2,584 ครั้ง
นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น เทพทันใจ ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต ร่วมพิธีมหามงคลเทินพระธาตุ เจดีย์คาบาเอ
พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวดากอง พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุมุเตา วัดไจ้คะวาย

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่/เด็ก

ห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

10 – 12 ตุลาคม 2562

10,999

2,500

7,999

11 – 13 ตุลาคม 2562

11,999

2,500

8,999

12 – 14 ตุลาคม 2562

12,999

2,500

9,999

17 – 19 ตุลาคม 2562

10,999

2,500

7,999

19 – 21 ตุลาคม 2562

10,999

2,500

7,999

24 – 26 ตุลาคม 2562

10,999

2,500

7,999

25 – 27 ตุลาคม 2562

10,999

2,500

7,999

26 – 28 ตุลาคม 2562

10,999

2,500

7,999

31 ต.ค. – 02 พ.ย. 2562

10,999

2,500

7,999

02 – 04 พฤศจิกายน 2562

10,999

2,500

7,999

07 – 09 พฤศจิกายน 2562

9,999

2,500

7,999

09 – 11 พฤศจิกายน 2562

10,999

2,500

7,999

14 – 16 พฤศจิกายน 2562

10,999

2,500

7,999

21 – 23 พฤศจิกายน 2562

10,999

2,500

7,999

28 – 30 พฤศจิกายน 2562

10,999

2,500

7,999

30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562

10,999

2,500

7,999

05 – 07 ธันวาคม 2562

11,999

2,500

8,999

06 – 08 ธันวาคม 2562

11,999

2,500

8,999

13 – 15 ธันวาคม 2562

10,999

2,500

7,999

14 – 16 ธันวาคม 2562

10,999

2,500

7,999

20 – 22 ธันวาคม 2562

10,999

2,500

7,999

21 – 23 ธันวาคม 2562

10,999

2,500

7,999

26 – 28 ธันวาคม 2562

10,999

2,500

7,999

27 – 29 ธันวาคม 2562

12,999

3,000

9,999

28 – 30 ธันวาคม 2562

12,999

3,000

9,999

29 – 31 ธันวาคม 2562

13,999

3,000

10,999

30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2563

13,999

3,000

10,999

31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563

13,999

3,000

10,999

09 – 11 มกราคม 2563

10,999

2,500

7,999

10 – 12 มกราคม 2563

10,999

2,500

7,999

11 – 13 มกราคม 2563

10,999

2,500

7,999

 

- ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท

 

- ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจำไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ทำการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง