เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

FD760-FD767 สะพานข้ามทะเล มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ 3 วัน 2 คืนเริ่มต้น 8,888 บาท

| สิงหาคม - พฤศจิกายน 2562 | สายการบิน AIR ASIA | เข้าชม 1,034 ครั้ง
เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง วัดเจ้าแม่กวนอิม วิหารเซนต์พอล เกาะไทปา
จูไห่ หวีหนี่ วัดผู่ถ่อ บัวหิมะ พระราชวังหยวนหมิง บ้านเกิด ดร.ซุนยัดเซ็น

 อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กอายุ

ต่ำกว่า 18 ปี

พักเดี่ยว

23-25, 24-26 ส.ค., 30 ส.ค.-01 ก.ย., 31 ส.ค.-02 ก.ย.62

06-08, 07-09, 08-10, 13-15, 14-16, 15-17 ก.ย.62

20-22, 21-23, 22-24 ก.ย.62

19-21, 20-22, 23-25, 24-26, 25-27, 26-28 ต.ค.62

01-03, 02-04, 03-05, 08-10, 09-11, 10-12 พ.ย.62

16-18, 17-19, 22-24, 23-25, 24-26 พ.ย.62

8,888.-

12,088.-

2,500.-

 

- ***ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ  1,500 บาท ตลอดการเดินทาง

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีน ประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป

แบบ 144 ชั่วโมง ผู้เดินทางต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท**