เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

AUSSIE 02 SYD PORT 5 วัน 3 คืนเริ่มต้น 53,900 บาท

| กันยายน - ตุลาคม 2561 | สายการบิน THAI AIRWAYS | เข้าชม 1,681 ครั้ง
เมลเบิร์น GREAT OCEAN ROAD พอร์ตแคมเบลล์ TWELEVE APOSTLES ดันดีนองส์ สถานีรถไฟจักรไอน้ำ
สวนสัตว์พื้นเมือง MARU KOALA & ANIMAL PARK เกาะฟิลลิป PHILLIPS ISLAND NATURE PARK

 

กำหนดการเดินทาง

เดือน กันยายน 2561

 19 - 23

เดือน ตุลาคม 2561

11 – 15 , 17 – 21 , 18 – 22 , 19 - 23

**ราคาเด็กคือเด็กที่มีอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ค่ะ**

*** โปรแกรมนี้รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียแล้ว***

*** ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจำนวนผู้เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป ***

*** กรณีผู้เดินทางในคณะมีไม่ถึง 20 ท่าน อาจมีการปรับเปลี่ยนราคา ***

*** โปรแกรมนี้ไม่มีแถมกระเป๋าเดินทางให้นะคะ ***

ราคาไม่รวมตั๋วคือราคาที่ไม่รวมตั๋วเครื่องบินทั้งเที่ยวบินระหว่างประเทศ และ เที่ยวบินภายในประเทศ