เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

AUSSIE_02 NEW YEAR SYD - PORT 29DEC18 - 03JAN19 (EK) 6D3Nเริ่มต้น 64,900 บาท

| ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562 | สายการบิน EMIRATES AIRLINES | เข้าชม 1,830 ครั้ง
ซิดนีย์ หาดบอนได ชมเมือง ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ อิสระช้อปปิ้งย่านไชน่าทาวน์ โคอาล่า ปาร์ค ชมการตัดขนแกะ
อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ นั่งรถรางที่ชันที่สุด นั่งกระเช้า พอร์ต สตีเฟ่น ตะลุยเนินทราย

 

กำหนดการเดินทาง    29 ธันวาคม – 03 มกราคม 2562   

อัตราค่าบริการ

ราคารวม

ตั๋วเครื่องบิน + วีซ่า

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ผู้ใหญ่

64,900.-

42,500.-

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

62,900.-

               40,500.-

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียง )

58,900.-

36,500.-

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียง )

55,900.-

33,500.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

9,900.-

9,900.-

**ราคาเด็กคือเด็กที่มีอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ค่ะ**

*** โปรแกรมนี้รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียแล้ว***

*** ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจำนวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป ***

*** กรณีผู้เดินทางในคณะมีไม่ถึง 15 ท่าน อาจมีการปรับเปลี่ยนราคา ***

ราคาไม่รวมตั๋วคือราคาที่ไม่รวมตั๋วเครื่องบินทั้งเที่ยวบินระหว่างประเทศ และ เที่ยวบินภายในประเทศ