เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

ซีอาน ถ้ำผาหลงเหมิน ย้อนรอยประวัติศาสตร์จีน 5 วัน 4 คืน QE1XIY-FD001เริ่มต้น 23,900 บาท

| ซีอาน | กรกฏาคม - ตุลาคม 2562 | สายการบิน AIR ASIA | เข้าชม 2,245 ครั้ง
ซีอาน ลั่วหยาง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) วัดเส้าหลิน โชว์การแสดงกังฟู ประตูเมืองลี่จิง ถนนโบราณชิงหมิง
ลั่วหยาง ผาหินแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน) ศาลเจ้ากวนอู วัดม้าขาว เมืองหลิงเป่า พิพิธภัณฑ์กองทหารดิน

อัตราค่าบริการ

 

อัตราค่าบริการโปรแกรม : ซีอาน ถ้ำผาหลงเหมิน ย้อนรอยประวัติศาสตร์จีน 5 วัน 4 คืน

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ท่านละ

วันที่ 13-17 มิ.ย. 62

23,900.-

23,900.-

23,900.-

4,000.-

15,900.-

วันที่ 12-16 ก.ค. 62

25,900.-

25,900.-

25,900.-

4,000.-

16,900.-

วันที่ 25-29 ก.ค. 62

28,900.-

28,900.-

28,900.-

4,000.-

16,900.-

วันที่ 29 ส.ค.-02 ก.ย. 62

23,900.-

23,900.-

23,900.-

4,000.-

15,900.-

วันที่ 12-16 ก.ย. 62

24,900.-

24,900.-

24,900.-

4,000.-

16,900.-

วันที่ 03-07 ต.ค. 62

26,900.-

26,900.-

26,900.-

4,000.-

17,900.-

วันที่ 22-26 ต.ค. 62

29,900.-

29,900.-

29,900.-

4,000.-

16,900.-

 

- ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,650 บาท

- ราคานี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน /ท่าน/ทริป

- อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น

** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง **