เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

FD762-FD767 MFM CAN FAIR 4 วัน 3 คืนเริ่มต้น 16,999 บาท

| กวางเจา-ซัวเถา | ตุลาคม 2561 | สายการบิน AIR ASIA | เข้าชม 1,941 ครั้ง
วัดเจ้าแม่กวนอิม วิหารเซนต์ปอล เวเนเชี่ยน จูไห่ กวางเจา งานแสดงสินค้ากวางเจา
เทรดแฟร์ครั้งที่ 124 ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง วัดผู่ถ่อ บัวหิมะ หยก สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่"

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

16-19 , 17-20 , 26-29 ต.ค.61

16,999.-

4,500.-

 

 

- *** ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถ , หัวหน้าทัวร์ 120 หยวน/ท่าน ตลอดการเดินทาง ***

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีน ประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป

แบบ 144 ชั่วโมง ผู้เดินทางต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท**