เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

SC01 คุนหมิง สวนสตรอว์เบอร์รี่ แผ่นดินสีแดง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ซุปตาร์ น้ำแข็งใส 4 วัน 2 คืนเริ่มต้น 9,999 บาท

| คุนหมิง | มีนาคม 2562 | สายการบิน SHANDONG AIRLINES | เข้าชม 2,142 ครั้ง
สวนน้ำตกคุนหมิง สวนสตรอว์เบอร์รี่ คุนหมิง ตงชวน แผ่นดินสีแดง
ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ วัดหยวนทง เมืองโบราณกวนตู้

อัตราค่าบริการ

 

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พัก 2 -3 ท่าน

ต่อห้อง

ราคาเด็ก

พักเดี่ยว

21 - 24 มีนาคม 2562

9,999.-

9,999.-

2,500.-

23 - 26 มีนาคม 2562

9,999.-

9,999.-

2,500.-

24 - 27 มีนาคม 2562

9,999.-

9,999.-

2,500.-

25 - 28 มีนาคม 2562

9,999.-

9,999.-

2,500.-

26 - 29 มีนาคม 2562

9,999.-

9,999.-

2,500.-

 

- ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท  (สำหรับพาสสปอต์ไทย และเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น) 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยว

ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท**

- ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน ส่วนของหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย

ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร **เด็กเก็บเท่าผู้ใหญ่**