เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

NRT23 TOKYO SAKURA SNOWPINK 5 วัน 3 คืนเริ่มต้น 22,999 บาท

| โตเกียว | มีนาคม 2563 | สายการบิน AIR ASIA X | เข้าชม 2,226 ครั้ง
โตเกียว นาริตะ ปราสาทโอดาวาระ เทศกาลซากุระมัสสึดะ ลานสกีฟูจิเท็น พิพิทธภัณฑ์แผ่นดินไหว
วัดอาซากุสะ ชินจุกุ อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ วัดนาริตะ อิออน มอลล์

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ห้องละ

2-3 ท่าน
อัตราท่านละ

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

อัตราเด็ก ท่านละ

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

อัตราเด็ก ท่านละ

พักเดี่ยว

เพิ่ม

อัตรา ห้องละ

ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินอัตรา
ท่านละ

เดินทาง เดือน มกราคม – มีนาคม 2562

20 – 24 มีนาคม 63

22,999

22,999

22,999

7,500

16,900

21 – 25 มีนาคม 63

22,999

22,999

22,999

7,500

16,900

22 – 26 มีนาคม 63

22,999

22,999

22,999

7,500

16,900

23 – 27 มีนาคม 63

22,999

22,999

22,999

7,500

16,900

24 – 28 มีนาคม 63

22,999

22,999

22,999

7,500

16,900

25 – 29 มีนาคม 63

22,999

22,999

22,999

7,500

16,900

26 – 30 มีนาคม 63

22,999

22,999

22,999

7,500

16,900

27 – 31 มีนาคม 63

22,999

22,999

22,999

7,500

16,900

 

-อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก

ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant)

ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน

โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน

 

-ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท

(ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน)