เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

MDL04 ROYAL MANDALAY 4 วัน 3 คืนเริ่มต้น 11,888 บาท

| กรกฎาคม 2561 - มีนาคม 2562 | สายการบิน AIR ASIA | เข้าชม 1,742 ครั้ง
เมืองมัณฑะเลย์ เมืองพุกาม จุดชมวิวทะเลเจดีย์ เจดีย์ชเวสิกอง วัดอานันดา วัดมนุหะ วัดกุบยางกี
เจดีย์ติโลมินโล วิหารธรรมมายันจี มัณฑะเลย์ เมืองมินกุน เจดีย์มิงกุน ระฆังมินกุน เจดีย์ชินพิวเม

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

12 – 15 กรกฎาคม 2561

12,888

12,888

12,888

3,000

9,888

09 – 12 สิงหาคม 2561

14,888

14,888

14,888

3,000

11,888

30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561

11,888

11,888

11,888

3,000

8,888

13 – 16 กันยายน 2561

11,888

11,888

11,888

3,000

8,888

27 – 30 กันยายน 2561

11,888

11,888

11,888

3,000

8,888

11 – 14 ตุลาคม 2561

13,888

13,888

13,888

3,000

10,888

19 – 22 ตุลาคม 2561

12,888

12,888

12,888

3,000

9,888

26 – 29 ตุลาคม 2561

12,888

12,888

12,888

3,000

9,888

09 – 12 พฤศจิกายน 2561

     12,999

     12,999

       12,999

      3,000

      9,999

      3,900

22 – 25 พฤศจิกายน 2561

     12,999

     12,999

       12,999

      3,000

      9,999

      3,900

30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561

     12,999

     12,999

       12,999

      3,000

      9,999

      3,900

13 – 16 ธันวาคม 2561

     13,999

     13,999

       13,999

      3,000

     10,599

      3,900

20 – 23 ธันวาคม 2561

     13,999

     13,999

       13,999

      3,000

     10,599

      3,900

29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562

     19,999

     19,999

       19,999

      4,000

     13,599

      3,900

30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562

     19,999

     19,999

       19,999

      4,000

     13,599

      3,900

18 – 21 มกราคม 2562

     12,999

     12,999

       12,999

      3,000

      9,999

      3,900

31 ม.ค. – 03 ก.พ. 2562

     12,999

     12,999

       12,999

      3,000

      9,999

      3,900

07 – 10 กุมภาพันธ์ 2562

     12,999

     12,999

       12,999

      3,000

      9,999

      3,900

21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562

     12,999

     12,999

       12,999

      3,000

      9,999

      3,900

07 – 10 มีนาคม 2562

     12,999

     12,999

       12,999

      3,000

      9,999

      3,900

14 – 17 มีนาคม 2562

     12,999

     12,999

       12,999

      3,000

      9,999

      3,900

21 – 24 มีนาคม 2562

     12,999

     12,999

       12,999

      3,000

      9,999

      3,900

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน**ส่วนของหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ**