เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

MDL04_ROYAL MANDALAY BAGAN 4 วัน 3 คืนเริ่มต้น 12,999 บาท

| มัณฑะเลย์ | เมษายน - สิงหาคม 2562 | สายการบิน AIR ASIA | เข้าชม 1,947 ครั้ง
เมืองมัณฑะเลย์ เมืองพุกาม จุดชมวิวทะเลเจดีย์ เจดีย์ชเวสิกอง วัดอานันดา วัดมนุหะ วัดกุบยางกี
เจดีย์ติโลมินโล วิหารธรรมมายันจี มัณฑะเลย์ เมืองมินกุน เจดีย์มิงกุน ระฆังมินกุน เจดีย์ชินพิวเม

อัตราค่าบริการ

 

เดินทาง

 ราคาทัวร์ 

 จอยแลนด์ 

 ผู้ใหญ่ 

 เด็กมีเตียง 

 เด็กไม่มีเตียง 

 พักเดี่ยว 

04 – 07 เมษายน 2562

     14,999

     14,999

       14,999

      3,000

     11,999

09 – 12 พฤษภาคม 2562

     12,999

     12,999

       12,999

      3,000

      9,999

16 – 19 พฤษภาคม 2562

     12,999

     12,999

       12,999

      3,000

      9,999

13 – 16 มิถุนายน 2562

     12,999

     12,999

       12,999

      3,000

      9,999

27 – 30 มิถุนายน 2562

     12,999

     12,999

       12,999

      3,000

      9,999

26 – 29 กรกฎาคม 2562

     13,999

     13,999

       13,999

      3,000

     10,999

09 – 12 สิงหาคม 2562

     14,999

     14,999

       14,999

      3,000

     11,999

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***