เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

MDL04_ROYAL MANDALAY BAGAN 4 วัน 3 คืนเริ่มต้น 12,999 บาท

| มัณฑะเลย์ | มีนาคม 2562 | สายการบิน AIR ASIA | เข้าชม 1,856 ครั้ง
เมืองมัณฑะเลย์ เมืองพุกาม จุดชมวิวทะเลเจดีย์ เจดีย์ชเวสิกอง วัดอานันดา วัดมนุหะ วัดกุบยางกี
เจดีย์ติโลมินโล วิหารธรรมมายันจี มัณฑะเลย์ เมืองมินกุน เจดีย์มิงกุน ระฆังมินกุน เจดีย์ชินพิวเม

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาไม่รวมตั๋ว

07 – 10 มีนาคม 2562

12,999

12,999

12,999

3,000

9,999

14 – 17 มีนาคม 2562

12,999

12,999

12,999

3,000

9,999

21 – 24 มีนาคม 2562

12,999

12,999

12,999

3,000

9,999

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***