เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

WOW TAIWAN 4 วัน 2 คืนเริ่มต้น 9,999 บาท

| กรกฏาคม - ตุลาคม 2561 | สายการบิน THAI LION AIR | เข้าชม 1,313 ครั้ง
สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี อุทยานเหย่หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งตลาด
ตลาดซื่อหลิน ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต พักเถาหยวน 2 คืน เครื่องสำอาง ตลาดปลาไทเป

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่เสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

05 - 08 Aug 2018

11,555

0

0

0

3,000

31 Aug - 03 Sep 2018

11,111

0

0

0

3,000

07 - 10 Sep 2018

11,111

0

0

0

3,000

14 - 17 Sep 2018

11,111

0

0

0

3,000

21 - 24 Sep 2018

11,111

0

0

0

3,000

27 - 30 Sep 2018

11,111

0

0

0

3,000

28 Sep - 01 Oct 2018

11,111

0

0

0

3,000

30 Sep - 03 Oct 2018

11,111

0

0

0

3,000

07 - 10 Oct 2018

11,111

0

0

0

3,000

15 - 18 Oct 2018

11,111

0

0

0

3,000