เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

TG02 ไต้หวัน ไทเป เกาสง ซุปตาร์ Countdown2 5 วัน 4 คืนเริ่มต้น 33,888 บาท

| 29 ธันวาคม 61 - 02 มกราคม 62 | สายการบิน THAI AIRWAYS | เข้าชม 1,356 ครั้ง
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ตึกไทเป 101 ไถจงเวิลด์ฟลอราเอ็กซ์โป วัดจงไถฉาน
ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั่ง วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านปีศาจซีโถว
อุทยานซานหลิงซี อาณาจักร E-DA World Countdown เข้าสู่ปี 2019

อัตราค่าบริการ

 

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่
พัก 2 ท่านต่อห้อง

ราคาเด็ก อายุไม่เกิน 11 ปี         (ไม่เพิ่มเตียง)

พักเดี่ยว

 

29 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62

 

33,888

 

31,888

 

6,500

 

ห้องพักสุดหรูระดับ 4 ดาว รับประทานอาหารทุกมื้อ

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

 

ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับ รวมเป็น 1000 บาท ต่อคนลูกค้า 1 ท่าน

ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร**