เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

(HG20) GERMANY CZECH 7 วัน 4 คืนเริ่มต้น 35,900 บาท

| ยุโรปตะวันตก | สิงหาคม - ธันวาคม 2562 | สายการบิน EMIRATES AIRLINES | เข้าชม 2,192 ครั้ง
ฮัมบูร์ท เบอร์ลิน กําเเพงเบอร์ลิน ประตูบรันเดนบูร์ท พระราชวังซองซูซี เรสเดน
ไลป์ซิก ปราก คาโลวี วารี พิเศษ!!! ทานขาหมูเยอรมัน เเละ เป็ดโบฮีเมียน

อัตราค่าบริการ

 

 

                                 วันเดินทาง

ราคา

สิงหาคม

8 – 14 ส.ค. 62

35,900

 

ตุลาคม

8 – 14 ต.ค. 62

12 – 18 ต.ค. 62

พฤศจิกายน

7-13 / 21-27 พ.ย. 62

ธันวาคม

4-10 ธ.ค. 62

New Year 2020

27 ธ.ค. 62 -2 ม.ค. 63

45,900

 

 

- เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียง​ลดท่านละ​ 2,000​ บาท

- ​​พักเดี่ยว ​​​​เพิ่มท่านละ​ 6,000 ​บาท

                                                              

- ค่าวีซ่าเช็งเก้น ท่านละ 3,500.-บาท (หากสถานทูตได้กำหนดการยื่นวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกำหนดได้

กรณีถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น)

 

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน (12 ยูโร / ท่าน)

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน)