เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน GO3MXP-EK009เริ่มต้น 75,888 บาท

| ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562 | สายการบิน EMIRATES AIRLINES | เข้าชม 2,018 ครั้ง
ดูไบ มิลาน ดูโอโม่มิลาน อินเทอร์ลาเคน กรินเดอวาลด์ จุงเฟรา ลูเซิร์น วาดุซ เบรเกนซ์ มิวนิค ปราก
ปราสาทปราก บราติสลาวา Outlet บูดาเปสต์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์

 

                                                              กำหนดวันเดินทาง :      28 ธ.ค. 61-5 ม.ค. 62 (ปีใหม่)

อัตราค่าบริการ

ราคา

ผู้ใหญ่พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ

75,888.-

ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านละ (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

75,888.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

9,500.-

เด็กมีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ

75,888.-

เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ

(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

75,888.-

ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ท่านละ 

47,888.-

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์

(ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ

(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

80,000.-

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **