เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

ถูก!!ให้ตายเถอะโรบิ้น 5 วัน 2 คืนเริ่มต้น 15,999 บาท

| กรุงโซล | ตุลาคม 2561 | สายการบิน AIR ASIA X | เข้าชม 1,931 ครั้ง
หมู่บ้านเทพนิยาย ไชน่าทาวน์ วัดวาวูจองซา สวนสนุก LOTTE WORLD ศูนย์เครื่องสำอาง ศูนย์โสมรัฐบาล
ตลาดเมียงดง น้ำมันสนเข็มแดง ศูนย์สมุนไพร ฮ๊อตเกนามู หอคอยโซลทาวเวอร์ ฮงแด Supermarket

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่เสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

11 - 15 Oct 2018

16,999

16,999

16,999

6,000

5,000

12 - 16 Oct 2018

15,999

15,999

15,999

6,000

5,000

19 - 23 Oct 2018

17,555

17,555

17,555

6,000

5,000

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น***
**ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ  1,500 บาท ตลอดการเดินทาง
ชำระที่สนามบินดอนเมืองในวันเดินทาง (ในส่วนของหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)