เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

FT-CTS XJ08V เที่ยวฟินฮอกไกโด ฮาโกะดาเตะ Kiroro Snow World 5 วัน 4 คืน - XJเริ่มต้น 29,990 บาท

| ฮอกไกโด | ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563 | สายการบิน AIR ASIA XJ | เข้าชม 4,105 ครั้ง
ซัปโปโร ฮาโกะดาเตะ ป้อมโกเรียวคาคุ โกดังอิฐแดงริมน้ำ นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ
ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ลานสกีคิโรโระ ย่านทานุกิโจ ซัปโปโร ดิวตี้ฟรี อิสระเต็มวัน ณ นครซัปโปโร

 อัตราค่าบริการและเงื่อนไข

เที่ยวฟิน ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ KIRORO SNOW WORLD 5 วัน 4 คืน -XJ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องละ2-3ท่าน

 

เด็กอายุไม่เกิน12ปีเสริมเตียง

 

เด็กอายุไม่เกิน12ปีไม่เสริมเตียง

 

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

 

พักเดี่ยว

วันที่ 11 - 15 ธ.ค. 2562

33,990

29,990

29,990

32,990

29,990

7,900

วันที่ 25 – 29 ธ.ค. 2562

38,990

36,990

36,990

37,990

29,990

7,900

วันที่ 08 – 12 ม.ค. 2563

33,990

33,990

32,990

24,990

7,900

วันที่ 15 - 19 ม.ค. 2563

33,990

33,990

32,990

24,990

7,900

 

ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 1,600 บาท /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง)