เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

FT-NRT XJ05V โตเกียว ฟูจิ เที่ยวฟิน สุดชิล IN JAPAN 4 วัน 3 คืนเริ่มต้น 23,900 บาท

| โตเกียว | ตุลาคม - ธันวาคม 2562 | สายการบิน AIR ASIA XJ | เข้าชม 3,758 ครั้ง
วัดอาซากุสะ ถนนากามิเสะ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว สวนโอชิโนะ ฮกไค วัดนาริตะซัน
ชินโชจิ อิออน นาริตะ มอลล์ อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน ช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์

อัตราค่าบริการ

โตเกียว ฟูจิ เที่ยวฟิน สุดชิล IN JAPAN 4 วัน 3 คืน โดย XJ

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องละ2-3ท่าน

 

เด็กอายุไม่เกิน12ปีเสริมเตียง

 

เด็กอายุไม่เกิน12ปีไม่เสริมเตียง

 

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

 

พักเดี่ยว

17-20 ต.ค. 62

23,990

23,990

22,990

16,990

5,900

24-27 ต.ค. 62

24,990

24,990

24,990

16,990

5,900

26-29 ต.ค. 62

23,990

23,990

22,990

16,990

5,900

31 ต.ค. -03 พ.ย. 62

23,990

23,990

22,990

16,990

5,900

02-05 พ.ย. 62

23,990

23,990

22,990

16,990

5,900

07-10 พ.ย. 62

23,990

23,990

22,990

16,990

5,900

09-12 พ.ย. 62

23,990

23,990

22,990

16,990

5,900

14-17 พ.ย. 62

23,990

23,990

22,990

16,990

5,900

23-26 พ.ย. 62

23,990

23,990

22,990

16,990

5,900

30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 62

23,990

23,990

22,990

16,990

5,900

21-24 ธ.ค. 62

28,990

28,990

27,990

20,990

5,900

26-29 ธ.ค. 62

28,990

28,990

27,990

20,990

5,900

28-31 ธ.ค. 62

31,990

31,990

30,990

20,990

5,900

30 ธ.ค.62 – 02 ม.ค. 63

32,990

32,990

31,990

20,990

5,900

31 ธ.ค. 62 – 04 ม.ค. 63

32,990

32,990

31,990

20,990

5,900

  

- ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 5,000 เยน /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง)