เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

ICN15 KOREA โปร...ได้ใจ 4 วัน 3 คืนเริ่มต้น 10,900 บาท

| กันยายน 2561 | สายการบิน JEJU AIR | เข้าชม 3,383 ครั้ง
เมืองโซล สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี ตลาดทงแดมุน
ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล พระราชวังชางด็อกกุง ศูนย์สมุนไพรเกาหลี

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

อัตราท่านละ

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

อัตราเด็ก ท่านละ

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

อัตราเด็ก ท่านละ

พักเดี่ยว

เพิ่ม

อัตรา

ห้องละ

ไม่ใช้ตั๋ว

เครื่องบิน

อัตรา

ท่านละ

14 - 17 กันยายน 61

10,900

10,900

10,900

5000

7500

15 – 18 กันยายน 61

10,900

10,900

10,900

5000

7500

21 – 24 กันยายน 61

10,900

10,900

10,900

5000

7500

22 – 25 กันยายน 61

10,900

10,900

10,900

5000

7500

28 ก.ย. – 1 ต.ค. 61

10,900

10,900

10,900

5000

7500

 

** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant)ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน **

 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท** (ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน)

 

** ท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงค์เดินทางไป เพื่อการท่องเที่ยว ประเทศเกาหลีใต้ ไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่า โดยสามารถพำนักได้ไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้ง **