เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

เกาหลี HOT PROMOTION อิสระทัวร์ 1 วัน 5 วัน 3 คืน GT-ICN TG13เริ่มต้น 23,999 บาท

| 25 - 29 พฤษภาคม 2561 | สายการบิน THAI AIRWAYS | เข้าชม 3,358 ครั้ง
เกาะนามิ หมู่บ้านบุกชนฮันนก โซลทาวเวอร์ ศูนย์โสม Trick Eye Museum +Ice Gallery อิสระช้อปปิงถนนฮงอิก
พระราชวังเคียงบ๊อคคุง ศูนย์ยาสมุนไพรเกาหลี พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+สวมชุดฮันบก+ทำคิมบับ ศูนย์น้ำมันสน

อัตราค่าบริการ

เกาหลี Hot Promotion อิสระทัวร์ 1 วัน

By TG

กำหนดการเดินทาง

ราคา

ผู้ใหญ่

(ห้องละ2 ท่าน)

เด็กอายุ

ต่ำกว่า

12  ปี

พักกับ

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุ

ต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่

 2 ท่าน

มีเตียงเสริม

เด็กอายุ

ต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ไม่มีเตียงเสริม

 

พักเดี่ยวเพิ่ม

25-29 พฤษภาคม 2561

(ช่วงวันหยุดวิสาขบูชา)

23,999

23,999

22,999

21,999

 

4,900

 

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 9,900 บาท / ท่าน ***

*** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 8,900 บาท/ท่าน ***