เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

PJP45-XW PRO OSAKA TOKYO HOT HOT 5 วัน 3 คืนเริ่มต้น 27,999 บาท

| โอซาก้า-นาโกย่า-ทาคายาม่า-โตเกียว | พฤษภาคม - มิถุนายน 2562 | สายการบิน NOK SCOOT | เข้าชม 3,690 ครั้ง
ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) ชินไซบาชิ ป้ายกูลิโกะ เกียวโต ศาลเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิอินาริ ชงชาแบบญี่ปุ่น
กิฟุ (**ชาบู ชาบู**) หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองทาคายาม่า ลิตเติ้ลเกียวโต เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

จอยแลนด์

(ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน)

12-17 พ.ค.19

30,999

9,900

23,999

19-24 พ.ค.19

30,999

9,900

23,999

23-28 พ.ค.19

29,999

9,900

22,999

27-1 มิ.ย.19

27,999

9,900

20,999

 

โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ **

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (ถ้ามี)ท่านละ 2,000 บาท/ทริป
(ชำระที่สนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน)

(ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)