เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

ROMANTIC JEJU IN FEBUARY 4 วัน 2 คืนเริ่มต้น 9,600 บาท

| เกาะเชจู | กุมภาพันธ์ 2563 | สายการบิน EASTAR JET | เข้าชม 2,162 ครั้ง
อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน โชว์กายกรรม ภูเขาซองอัค วัดซันบังซา พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค ทุ่งดอกยูเช
หรือ ทุ่งดอกเรป หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ ชายหาดกวางชิกิ ยอดเขาซองซานอิลซุลบง พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

อัตราค่าบริการ

ราคาโปรโมชั่นอัพเดตตลอดเวลา ก่อนทำการจองโปรด

กรุณาเช็คราคาก่อนทำการจองทุกครั้ง ขอบพระคุณมากค่ะ

ลดทันที  1,000 - 3,500 บาท

อัตราค่าบริการ

พีเรียตเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

4,900.-

กุมภาพันธ์ : 29-3 มี.ค.

12,500

กุมภาพันธ์ : 23-26 , 24-27 , 25-28

12,800

กุมภาพันธ์ : 2-5 , 3-6 , 4-7 ,10-13 , 11-14 , 16-19 , 17-20 , 18-21 , 26-29 , 27-30 ,

                  28-31

13,100

กุมภาพันธ์ : 1-4 , 5-8 , 9-12 , 12-15 , 15-18 , 19-22 , 22-25

13,400

กุมภาพันธ์ : 8-11 , 13-16 ,  14-17 , 20-23 , 21-24

13,700

กุมภาพันธ์ : 6-9

17,400

กุมภาพันธ์ : 7-10

19,400


- ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 800 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป

 

เงื่อนไขการให้บริการกรณีสำรองที่นั่ง

1. ราคาโปรโมชั่นชำระเงินเต็มจำนวน 1 วันหลังได้รับ invoice

ราคาปกติชำระเงินมัดจำ***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วันหลังได้รับ invoice

2. ส่วนที่เหลือชำระเต็มจำนวนก่อนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีที่ไม่ชำระยอดเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด

รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทางกับทางบริษัท