เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

HOKKAIDO ลาเวนเดอร์ หอมฟุ้ง 6 วัน 4 คืน QE2CTS-TG005เริ่มต้น 45,900 บาท

| ฮอกไกโด | กรกฏาคม | สายการบิน THAI AIRWAYS | เข้าชม 1,553 ครั้ง
เที่ยวเต็มทุกวัน ไม่มีวันอิสระ เที่ยวโทมิตะฟาร์ม ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ เที่ยวสวนซิกิไซโนะโอกะ
ชมทุ่งดอกไม้หลากสี ชมบ่อน้ำสีฟ้า ที่เกิดจากธรรมชาติ สนุกสนานกับกิจกรรมเก็บผลไม้ เดินช้อป ชิม ชิว

 

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ2ปี

แต่ไม่ถึง12ปี

[มีเตียง]

พักกับผู้ใหญ่

 1 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ2ปี

แต่ไม่ถึง12ปี

[มีเตียง]

พักกับผู้ใหญ่

2 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ2ปี

แต่ไม่ถึง7ปี

[ไม่มีเตียง]

พักกับผู้ใหญ่

2 ท่าน

ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

 

02 ก.ค. - 07 ก.ค. 62

45,900

45,900

45,900

44,900

38,900

8,900

 

05 ก.ค. - 10 ก.ค. 62

45,900

45,900

45,900

44,900

37,900

8,900

 

09 ก.ค. - 14 ก.ค. 62

45,900

45,900

45,900

44,900

39,900

8,900

 

19 ก.ค. - 24 ก.ค. 62

47,900

47,900

47,900

46,900

37,900

8,900

 

23 ก.ค. - 28 ก.ค. 62

(วันหยุดเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10)

47,900

47,900

47,900

46,900

37,900

8,900

 

25 ก.ค. - 30 ก.ค. 62

(วันหยุดเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10)

50,900

50,900

50,900

49,900

40,900

8,900

 

26 ก.ค. - 31 ก.ค. 62

(วันหยุดเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10)

50,900

50,900

50,900

49,900

40,900

8,900

 

 **เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาเด็ก **

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ]  ท่านละ 10,500 บาท

ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน

 

 

 

 

 

7,900

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **