เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

HKG05_ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ 4 วัน 2 คืนเริ่มต้น 16,900 บาท

| ตุลาคม 2561 | สายการบิน HONGKONG AIRLINES | เข้าชม 1,364 ครั้ง
นั่งกระเช้านองปิง วัดโป่วหลิน CiTY GATE OUTLET A Symphony of Lights ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
นั่งรถรางพีคแทรม ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

 

รายละเอียด

เที่ยวบิน

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

12 – 15 ตุลาคม 2561

ขาไป    HX780 (03.35-07.55)

ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

21,900

18,900

21,900

20,900

5,500

20 – 23 ตุลาคม 2561

 

ขาไป    HX780 (03.35-07.55)

ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

18,900

18,900

17,900

5,500

26 – 29 ตุลาคม 2561

ขาไป    HX780 (03.35-07.55)

ขากลับ HX773 (00.40-03.00)

18,900

16,900

18,900

17,900

5,500

 

หมายเหตุ: หากลูกค้าไม่ต้องการเข้าดิสนีย์แลนด์ สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ท่านละ 2,000 บาท

- โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก

- หมายเหตุ ที่ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจำหน่ายวันสุดท้ายลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ โดยไม่มีการบังคับลุกทัวร์ทั้งสิ้น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า