เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

HKG05_ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ 4 วัน 2 คืนเริ่มต้น 19,900 บาท

| กรกฎาคม - ตุลาคม 2561 | สายการบิน HONGKONG AIRLINES | เข้าชม 1,327 ครั้ง
นั่งกระเช้านองปิง วัดโป่วหลิน CiTY GATE OUTLET A Symphony of Lights ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
นั่งรถรางพีคแทรม ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง

 

รายละเอียด

เที่ยวบิน

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก

2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

1 เด็ก

2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เพิ่ม

20 – 23 กรกฎาคม 2561

ขาไป    HX780 (03.35-07.55)

ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

19,900

19,900

18,900

5,500

26 – 29 กรกฎาคม 2561

ขาไป    HX762 (04.40-09.00)

ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

22,900

22,900

21,900

6,500

27 – 30 กรกฎาคม 2561

ขาไป    HX780 (03.35-07.55)

ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

22,900

22,900

21,900

6,500

03 – 06 สิงหาคม 2561

ขาไป    HX780 (03.35-07.55)

ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

19,900

19,900

18,900

5,500

10 – 13 สิงหาคม 2561

**Bus 1**

ขาไป    HX780 (03.35-07.55)

ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

22,900

22,900

21,900

5,500

10 – 13 สิงหาคม 2561

**Bus 2**

ขาไป    HX762 (04.40-09.00)

ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

22,900

22,900

21,900

5,500

17 – 20 สิงหาคม 2561

ขาไป    HX780 (03.35-07.55)

ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

19,900

19,900

18,900

5,500

24 – 27 สิงหาคม 2561

ขาไป    HX780 (03.35-07.55)

ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

19,900

19,900

18,900

5,500

31 ส.ค. – 03 ก.ย. 2561

ขาไป    HX780 (03.35-07.55)

ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

19,900

19,900

18,900

5,500

07 – 10 กันยายน 2561

ขาไป    HX780 (03.35-07.55)

ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

19,900

19,900

18,900

5,500

14 – 17 กันยายน 2561

ขาไป    HX780 (03.35-07.55)

ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

19,900

19,900

18,900

5,500

21 – 24 กันยายน 2561

ขาไป    HX780 (03.35-07.55)

ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

19,900

19,900

18,900

5,500

12 – 15 ตุลาคม 2561

ขาไป    HX780 (03.35-07.55)

ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

21,900

21,900

20,900

5,500

 

 

หมายเหตุ: หากลูกค้าไม่ต้องการเข้าดิสนีย์แลนด์ สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ท่านละ 2,000 บาท

- โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก

- หมายเหตุ ที่ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจำหน่ายวันสุดท้ายลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ โดยไม่มีการบังคับลุกทัวร์ทั้งสิ้น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า