เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

INFINITY FULLDAY NAGOYA KYOTO TAKAYAMA SHIRAKAWAGO 5 วัน 3 คืนเริ่มต้น 29,999 บาท

| โอซาก้า-นาโกย่า-ทาคายาม่า-โตเกียว | เมษายน 2562 | สายการบิน AIR ASIA X | เข้าชม 1,518 ครั้ง
ชมเทศกาลประดับไฟ Nabana No Sato Winter Illumination ช้อปปิ้ง JTC DUTY FREE , ALEXANDRA DUTY FREE
สัมผัสหมู่บ้านชิราคาวาโกะหมู่บ้านมรดกโลก ถ่ายรูปคู่กับ เสาโทริอิ นับพันต้น ที่ “ศาลเจ้าฟูจิมิ อินาริ”

อัตราค่าบริการ

 

          วันเดินทาง

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่

(พักห้อง 2-3 ท่าน)

เด็ก

อายุ 2 ปีขึ้นไป

พักเดี่ยว

ชำระเพิ่ม

พฤหัสฯ -จันทร์

4-8 เม.ย.

29,999

29,999

6,000

ศุกร์-อังคาร

5-9 เม.ย.

29,999

29,999

6,000

เสาร์-พุธ

13-17 เม.ย.

32,999

32,999

6,000

 

หมายเหตุ : ทางโรงแรมจะเป็นผู้เลือกห้องพักให้ ซึ่งจะเป็นห้อง Single / ห้อง Twin / ห้อง Triple ตาม Situation ของโรงแรม

*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น กรณีต่างชาติชำระเพิ่ม 3,000 บาท

ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ  1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน 

ชำระที่สนามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง*

ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ**

ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน