เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

BZHAN16_BEAUTY HANOI SAPA 4 วัน 3 คืนเริ่มต้น 8,999 บาท

| ฮานอย-ซาปา-ฟานซิปัน | กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2562 | สายการบิน VIETJET AIR | เข้าชม 1,664 ครั้ง
เมืองฮานอย เมืองซาปา ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต น้ำตกสีเงิน ตลาดเลิฟ มาร์เก็ต
วัดเจิ่นกว๊อก ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน ถนน 36 สาย ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ จัตุรัสบาดิงห์

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุ

ต่ำกว่า11ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุ

ต่ำกว่า11ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

14 – 17 กุมภาพันธ์ 2562

9,999

9,999

9,999

3,500

7,999

21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562

10,999

10,999

10,999

3,500

8,999

28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2562

10,999

10,999

10,999

3,500

8,999

07 – 10 มีนาคม 2562

9,999

9,999

9,999

3,500

7,999

14 – 17 มีนาคม 2562

10,999

10,999

10,999

3,500

8,999

21 – 24 มีนาคม 2562

10,999

10,999

10,999

3,500

8,999

28 – 31 มีนาคม 2562

10,999

10,999

10,999

3,500

8,999

04 – 07 เมษายน 2562

10,999

10,999

10,999

3,500

8,999

12 – 15 เมษายน 2562

16,999

16,999

16,999

4,000

11,999

13 – 16 เมษายน 2562

16,999

16,999

16,999

4,000

11,999

14 – 17 เมษายน 2562

15,999

15,999

15,999

4,000

11,999

25 – 28 เมษายน 2562

9,999

9,999

9,999

3,500

7,999

09 – 12 พฤษภาคม 2562

9,999

9,999

9,999

3,500

7,999

16 – 19 พฤษภาคม 2562

10,999

10,999

10,999

3,500

8,999

22 – 25 สิงหาคม 2562

*พีเรียดนี้ไม่สามารถตัดกรุ๊ปเหมาได้*

8,999

8,999

8,999

3,500

6,999

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี3,900 บาท**

ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

และหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,000 บาท /ทริป/ต่อท่าน