เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

เวียดนามกลางดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน GO1DAD-PG001เริ่มต้น 12,900 บาท

| ดานัง-เว้-ฮอยอัน | สิงหาคม - ธันวาคม 2561 | สายการบิน BANGKOK AIRWAYS | เข้าชม 1,515 ครั้ง
ชมดานัง เมืองแห่งภูเขาหินอ่อนและชายหาดขาวสวย ชม เมืองเว้ เมืองหลวงเก่าที่มีโบราณสถานอยู่ทั่วเมือง
ชมเมือง ฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงามและเงียบสงบ ขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องละ

2 ท่าน

ท่านล่ะ

เด็กมีเตียงพักกับผู้ใหญ่

1 ท่าน

ท่านล่ะ

เด็กไม่มีมีเตียงพักกับผู้ใหญ่

1 ท่าน

ท่านล่ะ

ราคา Join Land

1 ท่าน

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

INFANT สำหรับเฉพาะเด็กทารก อายุไม่เกิน2 ปี

ท่านล่ะ

พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่านล่ะ

10-13 สิงหาคม 2561

    15,900.-

15,900.-

15,900.-

8,740.-

3,000.-

3,500

17-20 สิงหาคม 2561

    12,900.-

12,900.-

12,900.-

6,960.-

3,000.-

3,500

24-27 สิงหาคม 2561

    12,900.-

12,900.-

12,900.-

6,960.-

3,000.-

3,500

31 สิงหาคม-03 กันยายน 2561

    12,900.-

12,900.-

12,900.-

6,960.-

3,000.-

3,500

07-10 กันยายน 2561

    12,900.-

12,900.-

12,900.-

6,960.-

3,000.-

3,500

14-17 กันยายน 2561

    12,900.-

12,900.-

12,900.-

6,960.-

3,000.-

3,500

21-24 กันยายน 2561

    12,900.-

12,900.-

12,900.-

6,960.-

3,000.-

3,500

28 กันยายน-01 ตุลาคม 2561

    12,900.-

12,900.-

12,900.-

6,960.-

3,000.-

3,500

5-8 ตุลาคม 2561

    12,900.-

12,900.-

12,900.-

6,960.-

3,000.-

3,500

12-15 ตุลาคม 2561

     14,900

14,900

14,900

8,160.-

3,000.-

3,500

19-22 ตุลาคม 2561

     14,900

14,900

14,900

8,960.-

3,000.-

3,500

02-05  พฤศจิกายน 2561

     13,900

13,900

13,900

7,960.-

3,000.-

3,500

09-12  พฤศจิกายน 2561

     13,900

13,900

13,900

7,960.-

3,000.-

3,500

16-19  พฤศจิกายน 2561

     13,900

13,900

13,900

7,960.-

3,000.-

3,500

23-26  พฤศจิกายน 2561

     13,900

13,900

13,900

7,960.-

3,000.-

3,500

30  พฤศจิกายน -03 ธันวาคม 2561

      13,900

13,900

13,900

7,960.-

3,000.-

3,500

07-10  ธันวาคม 2561

       14,900

14,900

14,900

8,160.-

3,000.-

3,500

14-17  ธันวาคม 2561

       13,900

13,900

13,900

7,960.-

3,000.-

3,500

21-24  ธันวาคม 2561

       13,900

13,900

13,900

7,960.-

3,000.-

3,500

28-31  ธันวาคม 2561

       16,900

16,900

16,900

10,960.-

3,000.-

3,500

 

   ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง 800 บาท/ท่าน

*** ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] 3,000.-บาท / ท่าน ***

 *** มีบริการ Free WiFi บนรถ *