เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

ZSGN07 เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ [เลสโก ฟ้าจรดทราย] 3วัน2คืนเริ่มต้น 9,999 บาท

| ดาลัด-โฮจิมินห์ | 11 - 13 / 25 - 27 ตุลาคม 2562 | สายการบิน VIETJET AIR | เข้าชม 1,834 ครั้ง
เวียดนามใต้ เยือนดาลัด สวิสเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม เมืองที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมเมือง
นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ชมน้ำตกดาตันลา ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว และสวนดอกไฮเดรนเยีย นั่งรถจิ๊บ

 

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่/เด็ก

ห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาทัวร์ม่รวม

ตั๋วเครื่องบิน

11 – 13 ตุลาคม 2562

10,999

2,500

7,599

25 – 27 ตุลาคม 2562

9,999

2,500

6,599

 

- ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท

- ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,500 บาท /ทริป

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจำไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ทำการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง