เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

BZHAN16_BEAUTY HANOI SAPA 4 วัน 3 คืนเริ่มต้น 8,999 บาท

| ฮานอย-ซาปา-ฟานซิปัน | เมษายน - สิงหาคม 2562 | สายการบิน VIETJET AIR | เข้าชม 1,767 ครั้ง
เมืองฮานอย เมืองซาปา ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต น้ำตกสีเงิน ตลาดเลิฟ มาร์เก็ต
วัดเจิ่นกว๊อก ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน ถนน 36 สาย ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ จัตุรัสบาดิงห์

 

อัตราค่าบริการ

16 – 19 พฤษภาคม 2562

10,999 9,999

10,999

10,999

3,500

8,999

22 – 25 สิงหาคม 2562

*พีเรียดนี้ไม่สามารถตัดกรุ๊ปเหมาได้*

8,999

8,999

8,999

3,500

6,999

  

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**

ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,000 บาท /ทริป/ต่อท่าน

**ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกประเภทห้องพักบนบาน่าฮิลส์ ในกรณีห้องพักเต็ม**