เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

เที่ยวบินปฐมฤกษ์ บินตรงเชียงใหม่ First flight to Hanoi !! ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืนเริ่มต้น 14,888 บาท

| ตุลาคม 2561 | สายการบิน AIR ASIA | เข้าชม 1,603 ครั้ง
ฮานอย สุสานลุงโฮ เจดีย์เสาเดียว ทำเนียบเหลือง วิหารวรรณกรรม ล่องเรืออ่าวฮาลอง ถ้ำสวรรค์ ฮานอย
ช้อบปิ้งถนน 36 สาย ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ นิงห์บิงห์ ล่องเรือฮาลองบก ถ้ำตำก๊อก เมืองเก่าฮวาลือ ฮาลอง

อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก

ห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

28 - 31 ต.ค. 61

14,888.-

14,888.-

14,888.-

3,500.-

8,288.-

**ราคาสำหรับเด็กทารก (อายุไม่เกิน 2 ขวบ) รบกวนสอบถามเจ้าหน้าที่**

(เด็กทารกต้องเอาสูติบัตรตัวจริงพร้อมพาสปอร์ตตัวจริงไปแสดงตัวเท่านั้น ณ วันเดินทาง)

***โปรแกรมทัวร์นี้ไม่มีราคาเด็ก ***

                         หมายเหตุ :สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย