เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

VWDAD-01 เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืนเริ่มต้น 11,955 บาท

| ฮานอย-ซาปา-ฟานซิปัน | กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563 | สายการบิน THAI LION AIR | เข้าชม 2,053 ครั้ง
จัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์ วัดเสาเดียว ซาปา น้ำตกสีน้ำเงิน โบสถ์หิน ชม นาขั้นบันได
หมู่บ้านชาว กั๊ต กั๊ต นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน ด่านชายแดนเวียดนาม จีน

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง

ธันวาคม 62 - มิถุนายน 63

ราคา

ผู้ใหญ่

เด็ก

พักเดี่ยว

ศุกร์ - จันทร์

07 - 10 ก.พ. 63

13,955

13,955

3,500

ศุกร์ - จันทร์

14 - 17 ก.พ. 63

11,955

11,955

3,500

ศุกร์ - จันทร์

21 - 24 ก.พ. 63

11,955

11,955

3,500

ศุกร์ - จันทร์

28 ก.พ. – 02 มี.ค 63

11,955

11,955

3,500

ศุกร์ - จันทร์

06 - 09 มี.ค. 63

12,955

12,955

3,500

ศุกร์ - จันทร์

13 - 16 มี.ค. 63

12,955

12,955

3,500

ศุกร์ - จันทร์

20 - 23 มี.ค. 63

12,955

12,955

3,500

ศุกร์ - จันทร์

27 - 30 มี.ค. 63

12,955

12,955

3,500

ศุกร์ - จันทร์

03 - 06 เม.ย. 63

13,399

13,399

3,500

ศุกร์ - จันทร์

10 - 13 เม.ย. 63

15,955

15,955

3,500

อาทิตย์ - พุธ

12 - 15 เม.ย. 63

15,888

15,888

3,500

ศุกร์ - จันทร์

17 - 20 เม.ย. 63

12,955

12,955

3,500

ศุกร์ - จันทร์

24 - 27 เม.ย. 63

12,955

12,955

3,500

ศุกร์ - จันทร์

01 - 04 พ.ค. 63

12,955

12,955

3,500

 

- (ยกเว้น โปรแกรมที่ลดราคาพิเศษแล้ว)

 

- โปรแกรมทัวร์ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / ทารกต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางไปและกลับ

*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น กรณีต่างชาติชำระเพิ่ม 3,000 บาท
ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ  1,500 บาท / ตลอดการเดินทาง / ต่อท่าน 

  

*ชำระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง*

ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ**

ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน