เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

BZDAD14_ETERNAL LOVE BANA HILLS 4 วัน 3 คืนเริ่มต้น 9,999 บาท

| ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บาน่าฮิลส์ | กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562 | สายการบิน VIETJET AIR | เข้าชม 3,462 ครั้ง
เมืองดานัง เมืองเว้ พระราชวังเว้ ตลาดดองบา ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม วัดเทียนมู่ สุสานจักรพรรดิไคดิงห์
หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน (ร้านของฝาก) ฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น ศาลเจ้าโบราณ บ้านเลขที่ 101

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุ

ต่ำกว่า12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุ

ต่ำกว่า12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562

11,999

11,999

11,999

3,000

9,499

22 – 25 กุมภาพันธ์ 2562

11,999

11,999

11,999

3,000

9,999

23 – 26 กุมภาพันธ์ 2562

11,999

11,999

11,999

3,000

9,999

24 – 27 กุมภาพันธ์ 2562

9,999

9,999

9,999

3,000

7,999

01 – 04 มีนาคม 2562

11,999

11,999

11,999

3,000

9,999

08 – 11 มีนาคม 2562

11,999

11,999

11,999

3,000

9,999

10 – 13 มีนาคม 2562

11,999

11,999

11,999

3,000

9,999

 ** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**

ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

และหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,000 บาท /ทริป/ต่อท่าน