เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

ARN02_SCANDINEVIA 3 CAPITALS 8 วัน 5 คืนเริ่มต้น 62,888 บาท

| สแกนดิเนเวีย | สิงหาคม - ธันวาคม 2561 | สายการบิน THAI AIRWAYS | เข้าชม 3,329 ครั้ง
สต๊อคโฮล์ม (สวีเดน) คาร์สตัด ออสโล (นอร์เวย์) พิพิทธภัณฑ์เรือไวกิ้ง ล่องเรือสำราญ DFDS โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)
พระราชวังฤดูหนาว น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน เงือกน้อย อิสระช๊อปปิ้งที่เมืองโคเปนเฮเก้น

อัตราค่าบริการ 

เดินทาง ราคาทัวร์
ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
11 – 18 สิงหาคม 2561 63,888 63,888 62,888 12,000
21 – 28 กันยายน 2561 63,888 63,888 62,888 12,000
12 – 19 ตุลาคม 2561 66,888 66,888 65,888 12,000
04 – 11 ธันวาคม 2561 66,888 66,888 65,888 12,000
28 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2561 69,888 69,888 68,888 12,000

                       **ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น**

**ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ยื่นสถานทูตสวีเดน**

 ** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ ท่านละ 20,000.- บาท

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน