เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

ZHKG08 ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ [เลสโก ส้มจี๊ด EP.2] 3 วัน 2 คืนเริ่มต้น 18,900 บาท

| กุมภาพันธ์ 2563 | สายการบิน CATHAY PACIFIC | เข้าชม 2,945 ครั้ง
เกาะลันเตา วัดโป่วหลิน City gate Outlet A Symphony of Lights ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
นั่งรถรางพีคแทรม ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค รี พัลส์เบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง

                                                                      อัตราค่าบริการ                         

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียด

เที่ยวบิน

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2

ผู้ใหญ่

เด็ก

มีเตียง

1 เด็ก 2

ผู้ใหญ่

เด็ก

ไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เพิ่ม

15 – 17 กุมภาพันธ์ 2563

BUS 1

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

18,900

18,900

17,900

5,500

15 – 17 กุมภาพันธ์ 2563

BUS 2

ขาไป    CX700 (08.15-12.15)

ขากลับ CX709 (22.25-00.15)

18,900

18,900

17,900

5,500

29 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563

BUS 1

ขาไป    CX616 (06.30-10.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

18,900

18,900

17,900

5,500

29 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563

BUS 2

ขาไป    CX700 (08.15-12.15)

ขากลับ CX617 (21.35-23.40)

18,900

18,900

17,900

5,500

                                                                                                                                                          

- ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

 

ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียมค่าทิปท่านละ 200 เหรียญฮ่องกง /ทริป/ท่าน

  

หมายเหตุ: หากลูกค้าไม่ต้องการเข้าดิสนีย์แลนด์ กรุณาแจ้งในวันที่จองทัวร์ หักค่าดิสนีย์แลนด์ออกท่านละ  2,000 บาท และตรวจสอบเที่ยวบินของท่านในวันที่ท่านต้องการเดินทางตามตารางรายละเอียดเที่ยวบิน

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน และฮ่องกงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก และร้านจิวเวอร์รี่ ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกแห่ง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 300 เหรียญ / คน / ร้าน

 

  • โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก
  • หมายเหตุ ที่ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจำหน่ายวันสุดท้ายลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ โดยไม่มีการบังคับลุกทัวร์ทั้งสิ้น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า