เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

HHZ-FD32-B03 HAPPY HONGKONG Shenzhen จัดเต็ม 3 วัน 2 คืนเริ่มต้น 8,765 บาท

| ตุลาคม - ธันวาคม 2561 | สายการบิน AIR ASIA | เข้าชม 2,464 ครั้ง
ฮ่องกง เซินเจิ้น พิพิธภัณเซินเจิ้น สวนดอกไม้ ฮอลแลนด์ ร้านยาจีน ร้านหยก
ร้านยางพาราหรือร้านเยื่อไผ่ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน โรงงานจิวเวอร์รี่ ช็อปปิ้งถนนนาธาน

อัตราค่าบริการ

เดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก2-18 ปี

พักเดี่ยว

หมายเหตุ

วันที่ 01-03 ตุลาคม 61

10,999

12,999

4,500

 

วันที่ 11-13 ตุลาคม 61

10,999

12,999

4,500

 

วันที่ 18-20 ตุลาคม 61

10,999

12,999

4,500

 

วันที่ 25-27 ตุลาคม 61

10,999

12,999

4,500

 

วันที่ 01-03 พฤศจิกายน 61

10,999

12,999

4,500

 

วันที่ 08-10 พฤศจิกายน 61

10,999

12,999

4,500

 

วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 61

10,999

12,999

4,500

 

วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 61

10,999

12,999

4,500

 

วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 61

10,999

12,999

4,500

 

วันที่ 29 พฤศจิกายน -01 ธันวาคม 61

10,999

12,999

4,500

 

วันที่ 06-08 ธันวาคม 61

11,999

13,999

4,500

 

วันที่ 07-09 ธันวาคม 61

11,999

13,999

4,500

 

วันที่ 10-12 ธันวาคม 61

12,999

15,999

4,500

 

วันที่ 13-15 ธันวาคม 61

11,999

13,999

4,500

 

วันที่ 20-22 ธันวาคม 61

12,999

15,999

4,500

 

วันที่ 21-23 ธันวาคม 61

14,999

16,999

4,500

 

วันที่ 27-29 ธันวาคม 61

14,999

16,999

4,500

 

วันที่ 28-30 ธันวาคม 61

14,999

16,999

4,500

 

วันที่ 29-31 ธันวาคม 61

17,999

19,999

6,000

วันปีใหม่

วันที่ 30 ธันวาคม -01 มกราคม 62

21,999

23,999

6,000

วันปีใหม่

 INFANT (เด็กเล็ก ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 2 ขวบ) ราคา 7,000 บาท 

 

  ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน้ำมันของสายการบิน***

***บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ้นตามสายการบิน***

 

ทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1,800 บาท ต่อทริป(ชำระพร้อมค่าทัวร์)

ทิปหัวหน้าทัวร์ ตามความพึงพอใจ