เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

HKG06 HX ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น เฮงเฮง รวยรวย 4 วัน 2 คืนเริ่มต้น 9,989 บาท

| เมษายน - พฤษภาคม 2562 | สายการบิน HONGKONG AIRLINES | เข้าชม 2,640 ครั้ง
เมืองมาเก๊า วัดอาม่า ซากโบสถ์เซนต์ปอล จตุรัสเซนาโด้ ร้านของฝาก เดอะเวนีเซียน
เดอะปารีเซียน ตลาดใต้ดินกงเป่ย จูไห่ พิเศษ !! เมนูเป่าฮื้อ และ ไวน์แดง จูไหj ถนนคู่รัก

อัตราค่าบริการ

    

 

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดเที่ยวบิน

ราคา ผู้ใหญ่
พัก 2-3 ท่าน

ราคาเด็กต่ำกว่า 18 ปี

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน

เดือนเมษายน 2562

06-09 เม.ย. 62

06APR HX762BKKHKG04.40-08.50
08APR HX761HKGBKK21.45-23.55

13,989

16,989

3,000

6,900

10-13 เม.ย. 62

10APR HX762BKKHKG04.40-09.00
12APR HX761HKGBKK23.55-01.55+1

11,989

14,989

3,000

6,900

11-14 เม.ย. 62

11APR HX762BKKHKG04.15-08.20
14APR HX767HKGBKK02.00-04.00

12,989

15,989

3,000

6,900

15-18 เม.ย. 62

15APR HX762BKKHKG04.15-08.20
18APR HX767HKGBKK02.00-04.00

12,989

15,989

3,000

6,900

20-23 เม.ย. 62

20APR HX762BKKHKG04.40-09.00
22APR HX761HKGBKK21.45-23.55

9,989

12,989

3,000

6,900

26-29 เม.ย. 62

26APR HX780BKKHKG03.35-08.05
29APR HX767 HKGBKK02.00-04.00

9,989

12,989

3,000

6,900

เดือน พฤษภาคม 2562

04-07 พ.ค. 62

04MAY HX780BKKHKG03.35-08.05
07MAY HX767HKGBKK02.00-04.00

9,989

12,989

3,000

6,900

10-13 พ.ค. 62

10MAY HX762BKKHKG04.40-09.00
13MAY HX767HKGBKK02.00-04.00

9,989

12,989

3,000

6,900

11-14 พ.ค. 62

11MAY HX762BKKHKG04.40-08.50
14MAY HX767HKGBKK02.00-04.00

9,989

12,989

3,000

6,900

17-20 พ.ค. 62

17MAY HX762BKKHKG04.40-09.00
20MAY HX767HKGBKK02.00.04.00

9,989

12,989

3,000

6,900

25-28 พ.ค. 62

25MAY HX762BKKHKG04.40-08.50
28MAY HX767HKGBKK02.00-04.00

9,989

12,989

3,000

6,900

 

 

**ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า 144 แบบหมู่คณะ ท่านละ 1,500 บาท (เก็บพร้อมค่าทัวร์)**

**ราคาทัวร์ไม่รวมค่าทิปไกด์ ท่านละ 1,500 บาท ยกเว้นเด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ**

 ** อัตราค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,500 บาท / ทริป / ต่อลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่

ยกเว้นเฉพาะ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน **