เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

มนต์เสน่ห์ มาเก๊า ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน GQ1MFM-FD005เริ่มต้น 19,520 บาท

| กันยายน - ตุลาคม 2562 | สายการบิน AIR ASIA | เข้าชม 2,743 ครั้ง
มาเก๊า ฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ โบสถ์เซนต์ดอมินิก พิพิธภัณท์ศิลปะมาเก๊า ร้านขนม ชมน้ำพุเต้นระบำ Wynn
Hotel มาเก๊า อิสระเต็มวัน เจ้าแม่กวนอิมหาดรีพลัสเบย์ วัดทินหัว วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

 

อัตราค่าบริการ : มนต์เสน่ห์ มาเก๊า ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน  BY FD

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

วันที่ 26-29 ก.ค. 62

22,520

20,520

20,520

20,520

8,000

วันที่ 09-12 ส.ค.  62

22,520

20,520

20,520

20,520

8,000

วันที่ 29 ส.ค.-01 ก.ย. 62

20,520

18,520

18,520

18,520

8,000

วันที่ 05-08 ก.ย. 62

19,520

17,520

17,520

17,520

7,000

วันที่ 11-14 ต.ค. 62

23,520

21,520

21,520

21,520

9,500

วันที่ 20-23 ต.ค. 62

21,520

19,520

19,520

19,520

8,000

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

**เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาเด็ก **

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ]  ท่านละ 5,000 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน

 

- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท ตลอดทริป