เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

PEK05_T-SUD BEIJING IS AWESOME 5 วัน 3 คืนเริ่มต้น 19,999 บาท

| ปักกิ่ง | ธันวาคม 2561 | สายการบิน THAI AIRWAYS | เข้าชม 1,664 ครั้ง
ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม หอบูชาฟ้าเทียนถาน
กายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน สนามกีฬารังนก ถนนหวังฝูจิ่ง
กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน สุสาน 13 กษัตริย์ราชวงศ์หมิง 798 Art Zone

อัตราค่าบริการ 

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า20ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า20ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

01 – 05 ธันวาคม 2561

21,999

24,999

24,999

4,500

10,900

07 – 11 ธันวาคม 2561

21,999

24,999

24,999

4,500

10,900

28 ธ.ค.61 – 01 ม.ค.62

25,999

28,999

28,999

5,000

12,900

29 ธ.ค.61 – 02 ม.ค.62

25,999

28,999

28,999

5,000

12,900

30 ธ.ค.61 – 03 ม.ค.62

24,999

27,999

27,999

5,000

12,900

 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์

 

ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน***

 

- ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท (สำหรับพาสสปอต์ไทย และเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยว ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท**