เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

ซีอาน เจาะตำนานทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ 4 วัน 3 คืน QE1XIY-FD003เริ่มต้น 21,900 บาท

| ซีอาน | กรกฏาคม - ตุลาคม 2562 | สายการบิน AIR ASIA | เข้าชม 1,829 ครั้ง
กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน) จัตุรัสประจำเมือง ศูนย์กลางการปกครองของแผ่นดินจีน
จัตุรัสเทียนอันเหมิน โชว์ที่มีชื่อเสียง มีการแสดงที่สนุกและหวาดเสียว กายกรรมปักกิ่ง

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการโปรแกรม : ซีอาน เจาะตำนานทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ 4 วัน 3 คืน

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ท่านละ

วันที่ 14-17 ก.ค. 62

22,900.-

22,900.-

22,900.-

3,500.-

13,900.-

วันที่ 26-29 ก.ค. 62

23,900.-

23,900.-

23,900.-

3,500.-

13,900.-

วันที่ 11-14 ต.ค. 62

21,900.-

21,900.-

21,900.-

3,500.-

12,900.-

 

- ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,650 บาท

- ราคานี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน /ท่าน/ทริป

- อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น

** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง **