เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

SCKMG01 คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื้อ ซุปตาร์... น้ำแข็งใส 5 วัน 2 คืนเริ่มต้น 8,888 บาท

| คุนหมิงต้าหลี่-แชงกรีล่าลี่เจียง | กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563 | สายการบิน SHANDONG AIRLINES | เข้าชม 2,000 ครั้ง
คุนหมิง ตงชวน แผ่นดินสีแดง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่และกระเช้า)
วัดหยวนทง เมืองโบราณกวนตู้ OPTION TOUR ภูเขาซีซาน+ประตูมังกร

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พัก 2 -3 ท่าน

ต่อห้อง

ราคาเด็ก

พักเดี่ยว

26 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563

8,888.-

8,888.-

2,500.-

27 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2563

8,888.-

8,888.-

2,500.-

28 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2563

8,888.-

8,888.-

2,500.-

04 - 08 มีนาคม 2563

8,888.-

8,888.-

2,500.-

06 - 10 มีนาคม 2563

8,888.-

8,888.-

2,500.-

12 - 16 มีนาคม 2563

8,888.-

8,888.-

2,500.-

13 - 17 มีนาคม 2563

8,888.-

8,888.-

2,500.-

18 - 22 มีนาคม 2563

8,888.-

8,888.-

2,500.-

19 - 23 มีนาคม 2563

8,888.-

8,888.-

2,500.-

20 - 24 มีนาคม 2563

8,888.-

8,888.-

2,500.-

 

ราคานี้ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ท่าน 

ส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 300 บาท/ทริป/ท่าน (เด็กชำระค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)