เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

เทียนสิน ปักกิ่ง ฮะเก๋า 4 วัน 3 คืน CSTSNXW04เริ่มต้น 14,899 บาท

| ปักกิ่ง | 09 - 12 มีนาคม 2562 | สายการบิน NOK SCOOT | เข้าชม 1,741 ครั้ง
กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน) จัตุรัสประจำเมือง ศูนย์กลางการปกครองของแผ่นดินจีน
จัตุรัสเทียนอันเหมิน โชว์ที่มีชื่อเสียง มีการแสดงที่สนุกและหวาดเสียว กายกรรมปักกิ่ง

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3

ท่าน

เด็ก

2-18 ปี

พักเดี่ยว

(จ่ายเพิ่ม)

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

วันที่ 09-12 มีนาคม 2562

14,899

18,899

4,500

7,899

 

ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,000 บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,500 บาท

เด็กอายุตั้งแต่ 2-18 ปี เก็บค่าทัวร์เพิ่ม ท่านละ 4,000 บาท

ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 240 หยวน/ทริป/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)