เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

มาเก๊า So Hot 3 วัน 2 คืน GO1MFM-FD012เริ่มต้น 7,888 บาท

| 20 - 22 เมษายน 2562 | สายการบิน AIR ASIA | เข้าชม 271 ครั้ง
เมืองจูไห่ ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เมืองดอกไม้หนันซาน ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

เด็ก3-18ปี

(เสริมเตียง)

เด็ก3-18ปี

(ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

20-22 เมษายน 2019

7,888.-

10,888.-

11,888.-

4,000.-

 

*** ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม1,000 บาท /ทริป/ต่อท่าน ***

***ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของ หัวหน้าทัวร์***

** แจกน้ำดื่ม 1 ขวด เฉพาะวันที่เดินโปรแกรมทัวร์ **

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **