เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

มากัน มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน GQ1MFM-NX002เริ่มต้น 5,890 บาท

| สิงหาคม - ธันวาคม 2562 | สายการบิน AIR MACAU | เข้าชม 300 ครั้ง
เมืองจูไห่ ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เมืองดอกไม้หนันซาน ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort

อัตราค่าบริการ มากัน มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน BY NX

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี

พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี

(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

วันที่ 02-04 ส.ค. 62

5,890.-

8,890.-

8,890.-

8,890.-

3,000.-

วันที่ 09-11 ส.ค. 62

5,890.-

8,890.-

8,890.-

8,890.-

3,000.-

วันที่ 16-18 ส.ค. 62

7,890.-

10,890.-

10,890.-

10,890.-

3,000.-

วันที่ 23-25 ส.ค. 62

7,890.-

10,890.-

10,890.-

10,890.-

3,000.-

วันที่ 29-31 ส.ค. 62

6,890.-

9,890.-

9,890.-

9,890.-

3,000.-

วันที่ 05-07 ก.ย. 62

6,890.-

9,890.-

9,890.-

9,890.-

3,000.-

วันที่ 07-09 ก.ย. 62

7,890.-

10,890.-

10,890.-

10,890.-

3,000.-

วันที่ 12-14 ก.ย. 62

7,890.-

10,890.-

10,890.-

10,890.-

3,000.-

วันที่ 14-16 ก.ย. 62

7,890.-

10,890.-

10,890.-

10,890.-

3,000.-

วันที่ 21-23 ก.ย. 62

7,890.-

10,890.-

10,890.-

10,890.-

3,000.-

วันที่ 10-12 ต.ค. 62

7,890.-

10,890.-

10,890.-

10,890.-

3,000.-

วันที่ 11-13 ต.ค. 62

9,890.-

12,890.-

12,890.-

12,890.-

3,000.-

วันที่ 12-14 ต.ค. 62

10,890.-

13,890.-

13,890.-

13,890.-

3,000.-

วันที่ 24-26 ต.ค. 62

7,890.-

10,890.-

10,890.-

10,890.-

3,000.-

วันที่ 31ต.ค.- 02 พ.ย.62

7,890.-

10,890.-

10,890.-

10,890.-

3,000.-

วันที่ 02-04 พ.ย. 62

7,890.-

10,890.-

10,890.-

10,890.-

3,000.-

วันที่ 07-09 พ.ย. 62

7,890.-

10,890.-

10,890.-

10,890.-

3,000.-

วันที่ 08-10 พ.ย. 62

7,890.-

10,890.-

10,890.-

10,890.-

3,000.-

วันที่ 14-16 พ.ย. 62

7,890.-

10,890.-

10,890.-

10,890.-

3,000.-

วันที่ 16-18 พ.ย. 62

5,890.-

8,890.-

8,890.-

8,890.-

3,000.-

วันที่ 21-23 พ.ย. 62

7,890.-

10,890.-

10,890.-

10,890.-

3,000.-

วันที่ 23-25 พ.ย. 62

7,890.-

10,890.-

10,890.-

10,890.-

3,000.-

วันที่ 28-30 พ.ย. 62

7,890.-

10,890.-

10,890.-

10,890.-

3,000.-

วันที่ 30 พ.ย.- 02 ธ.ค.62

7,890.-

10,890.-

10,890.-

10,890.-

3,000.-

วันที่ 05-07 ธ.ค. 62

7,890.-

10,890.-

10,890.-

10,890.-

3,000.-

วันที่ 07-09 ธ.ค. 62

7,890.-

10,890.-

10,890.-

10,890.-

3,000.-

วันที่ 12-14 ธ.ค. 62

7,890.-

10,890.-

10,890.-

10,890.-

3,000.-

วันที่ 13-15 ธ.ค. 62

7,890.-

10,890.-

10,890.-

10,890.-

3,000.-

วันที่ 21-23 ธ.ค. 62

7,890.-

10,890.-

10,890.-

10,890.-

3,000.-

วันที่ 29-31 ธ.ค. 62

11,890.-

14,890.-

14,890.-

14,890.-

3,000.-

วันที่ 30 ธ.ค.- 01 ม.ค.63

13,890.-

16,890.-

16,890.-

16,890.-

3,000.-

วันที่ 31 ธ.ค.- 02 ม.ค.63

13,890.-

16,890.-

16,890.-

16,890.-

3,000.-

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

**เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาเด็ก **

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ]  ท่านละ 5,900 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน

 

- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (1,500 THB)