เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

มากัน มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน GQ1MFM-NX002เริ่มต้น 6,890 บาท

| ธันวาคม 2562 | สายการบิน AIR MACAU | เข้าชม 489 ครั้ง
เมืองจูไห่ ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เมืองดอกไม้หนันซาน ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort

อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี

พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี

(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

วันที่ 05-07 ธ.ค. 62

7,890.-

10,890.-

10,890.-

10,890.-

3,000.-

วันที่ 07-09 ธ.ค. 62

7,890.-

10,890.-

10,890.-

10,890.-

3,000.-

วันที่ 12-14 ธ.ค. 62

6,890.-

9,890.-

9,890.-

9,890.-

3,000.-

วันที่ 13-15 ธ.ค. 62

6,890.-

9,890.-

9,890.-

9,890.-

3,000.-

วันที่ 21-23 ธ.ค. 62

7,890.-

10,890.-

10,890.-

10,890.-

3,000.-

วันที่ 29-31 ธ.ค. 62

11,890.-

14,890.-

14,890.-

14,890.-

3,000.-

วันที่ 30ธ.ค.-01ม.ค. 63

13,890.-

16,890.-

16,890.-

16,890.-

3,000.-

วันที่ 31ธ.ค.-02ม.ค. 63

13,890.-

16,890.-

16,890.-

16,890.-

3,000.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

**เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาเด็ก **

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ]  ท่านละ 5,900 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน

 

- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (1,500 THB)