เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

NRT22 TOKYO SAKURA DAISUKI 5 วัน 3 คืนเริ่มต้น 22,999 บาท

| โตเกียว | มีนาคม - เมษายน 2563 | สายการบิน SCOOT | เข้าชม 7,758 ครั้ง
วัดอาซากุสะ สวนจิโดริงะ โกเท็มบะ เอาท์เล็ท เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น และ อาบน้ำแร่
ออนเซ็น ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 พิพิธภัณฑ์แผ่นดิน ตลาดปลาซึกิจิ สวนอุเอโนะ คลองเมกุโระ

 

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ห้องละ

2-3 ท่าน
อัตราท่านละ

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

อัตราเด็ก ท่านละ

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

อัตราเด็ก ท่านละ

พักเดี่ยว

เพิ่ม

อัตรา ห้องละ

ไม่ใช้ตั๋ว

เครื่องบินอัตรา

ท่านละ

วันเดินทางเดือน มีนาคม –เมษายน 63

21 – 25 มีนาคม 63

23,999

23,999

23,999

7,500

16,900

22 – 26 มีนาคม 63

22,999

22,999

22,999

7,500

16,900

23 – 27 มีนาคม 63

22,999

22,999

22,999

7,500

16,900

24 – 28 มีนาคม 63

24,999

24,999

24,999

7,500

16,900

25 – 29 มีนาคม 63

25,999

25,999

25,999

7,500

16,900

26 – 30 มีนาคม 63

25,999

25,999

25,999

7,500

16,900

28 มี.ค. – 01 เม.ย. 63

25,999

25,999

25,999

7,500

16,900

29 มี.ค. – 02 เม.ย. 63

25,999

25,999

25,999

7,500

16,900

31 มี.ค. – 04 เม.ย. 63

25,999

25,999

25,999

7,500

16,900

01 – 05 เมษายน 63

27,999

27,999

27,999

7,500

16,900

02 – 06 เมษายน 63

29,999

29,999

29,999

7,500

19,900

05 – 09 เมษายน 63

27,999

27,999

27,999

7,500

16,900

06 – 10 เมษายน 63

27,999

27,999

27,999

7,500

16,900

             

 

-อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก

ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant)

ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน

โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน

 

-ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท

(ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน)

 

-ท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงค์เดินทางไป เพื่อการท่องเที่ยว

ประเทศญี่ปุ่น ไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่า โดยสามารถพำนักได้ไม่เกิน 15 วัน ต่อครั้ง