เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

FT-CTS XJ03V สุดฟิน ใบไม้เปลี่ยนสีที่ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืนเริ่มต้น 28,990 บาท

| ฮอกไกโด | ตุลาคม - พฤสจิกายน 2562 | สายการบิน AIR ASIA XJ | เข้าชม 7,356 ครั้ง
อุทยานแห่งชาติโอนุมะ เมืองฮาโกดาเตะ ป้อมโกเรียวคาคุ โกดังอิฐแดงริมน้ำ นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน
ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ ภูเขาไฟโชวะ ชินซัน (ไม่รวมกระเช้า)

อัตราค่าบริการ

สุดฟิน ใบไม้เปลี่ยนสีที่ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน โดย-XJ

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องละ2-3ท่าน

 

เด็กอายุไม่เกิน12ปีเสริมเตียง

 

เด็กอายุไม่เกิน12ปีไม่เสริมเตียง

 

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

 

พักเดี่ยว

26 - 31 ต.ค. 62

30,990

30,990

29,990

19,990

6,900

02 - 07 พ.ย. 62

28,990

28,990

27,990

19,990

6,900

08 – 13 พ.ย. 62

28,990

28,990

27,990

19,990

6,900

22 - 27 พ.ย. 62

31,990

31,990

30,990

19,990

6,900

30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 62

28,990

28,990

27,990

19,990

6,900

  

- ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 2,000 บาท /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง)