เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

PJP41-TG PRO TOKYO OSAKA II เที่ยวเต็ม NO FREE DAY 6 DAY 4 NIGHTเริ่มต้น 43,488 บาท

| โตเกียว | ธันวาคม 2561 | สายการบิน THAI AIRWAYS | เข้าชม 7,010 ครั้ง
โตเกียว วัดอาซากุสะ ถนนนากา มิเซะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ล่องเรือโจรสลัด โกเทมบะเอ้าเลท ลานสกีฟูจิเท็น
เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น นาโกยา ชมเทศกาลแสงสี Nabana no Sato หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ปราสาทนาโกยา

 

                                                                                                            อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี

พักเดี่ยว

01-06 ธันวาคม 2561

45,488

12,900

10,900

05-10 ธันวาคม 2561

46,488

12,900

10,900

06-11 ธันวาคม 2561

40,488

12,900

10,900

07-12 ธันวาคม 2561

45,488

12,900

10,900

08-13 ธันวาคม 2561

43,488

12,900

10,900

12-17 ธันวาคม 2561

43,488

12,900

10,900

13-18 ธันวาคม 2561

43,488

12,900

10,900

14-19 ธันวาคม 2561

45,488

12,900

10,900

15-20 ธันวาคม 2561

43,488

12,900

10,900

19-24 ธันวาคม 2561

45,488

12,900

10,900

20-25 ธันวาคม 2561

45,488

12,900

10,900

21-26 ธันวาคม 2561

45,488

12,900

10,900

22-27 ธันวาคม 2561

46,488

12,900

10,900

**ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (ถ้ามี)

ท่านละ 1,500 บาท ต่อทริป ต่อลูกค้าผู้เดินทาง 1 ท่าน

ทั้งนี้รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี (Infant) ณ วันเดินทางกลับ