เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

PJP12S-XW PRO TOKYO NEW YEAR SNOW บริ๊ง บริ๊ง เที่ยวเต็ม NO FREE DAY 5 วัน 3 คืนเริ่มต้น 36,888 บาท

| โตเกียว | 28 , 29 , 30 , 31 ธันวาคม 2561 | สายการบิน NOK SCOOT | เข้าชม 6,960 ครั้ง
วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี หุบเขาโอวาคุดานิ ช้อปปิ้งเอ้าท์เลต โกเทมบะ
(อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์) ลานสกีฟูจิเท็น-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว เมืองคามาคุระ พระใหญ่

 

โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ **

 

อัตราค่าบริการทัวร์

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

28 ธ.ค. – 1 ม.ค. 62

37,888

8,900

29 ธ.ค. – 2 ม.ค. 62

39,888

8,900

30 ธ.ค. – 3 ม.ค. 62

39,888

8,900

31 ธ.ค. – 4 ม.ค. 62

36,888

8,900

 

**เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ราคา 7,000 บาท**

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (ถ้ามี)ท่านละ 1,500 บาท/ทริป 

(ชำระที่สนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน) (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)