เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

HVD-VZ43-C04 HAPPY VIETNAM เว้ ดานัง บาน่าฮิลล์ ฟินเวอร์ 4 วัน 3 คืนเริ่มต้น 11,987 บาท

| ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บาน่าฮิลส์ | สิงหาคม - กันยายน 2562 | สายการบิน VIETJET AIR | เข้าชม 481 ครั้ง
อุโมงค์หายเวิน ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอมฟังเพลงกาเว้
นั่งรถสามล้อผ่านชมพระราชวังไดนอย
บาน่าฮิลล์ สะพานมือ Golden Bridge หมู่บ้านแกะสลักหิน
เมืองมรดกโลกฮอยอัน พายเรือกระด้งหมู่บ้านก๋ำทาน

อัตราค่าบริการ

 

เดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

พักเดี่ยว

จอยแลนด์

วันที่ 03 - 06 สิงหาคม 2562

11,987

11,987

4,000

8,987

วันที่ 08 - 11 สิงหาคม 2562

11,987

11,987

4,000

8,987

วันที่ 29 ส.ค. - 01 ก.ย. 2562

11,987

11,987

4,000

8,987

วันที่ 31 ส.ค. - 03 ก.ย. 2562

11,987

11,987

4,000

8,987

วันที่ 05 - 08 กันยายน 2562

11,987

11,987

4,000

8,987

วันที่ 07 - 10 กันยายน 2562

11,987

11,987

4,000

8,987

วันที่ 12 - 15 กันยายน 2562

11,987

11,987

4,000

8,987

วันที่ 14 - 17 กันยายน 2562

11,987

11,987

4,000

8,987

วันที่ 26 - 29กันยายน 2562

11,987

11,987

4,000

8,987

วันที่ 28 ก.ย. - 01 ต.ค. 2562

11,987

11,987

4,000

8,987

INFANT (เด็กเล็กอายุ ไม่เกิน 2 ปี) ราคา 4,000 บาท

**กรณีไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย ชำระค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 1,000 บาท ไม่รวมค่าวีซ่า**

 

- ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1,000 บาท (ชำระในวันเช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ) 

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพึงพอใจ

- ค่าวีซ่า กรณีไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย (โปรดสอบถาม)