เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

HVD-FD43-A04 HAPPY VIETNAM ปีใหม่ บาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืนเริ่มต้น 14,999 บาท

| ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บาน่าฮิลส์ | ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563 | สายการบิน AIR ASIA | เข้าชม 594 ครั้ง
วัดหลินอึ๋ง ถ่ายรูปโชดหินริมทะเล นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่บาน่าฮิลล์ สะพานมือ Golden Bridge
แฟนตาซีพาร์ค อุโมงค์หายเวิน เมืองเว้ ลงเรือท้องถิ่นชมวิวสองฝั่งแม่น้ำหอม

อัตราค่าบริการ 

เดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

พักเดี่ยว

จอยแลนด์

หมายเหตุ

วันที่ 29 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63

15,999

15,999

4,500

11,999

ปีใหม่ / บัส 1

16,999

16,999

4,500

12,999

ปีใหม่ / บัส 2

วันที่ 30 ธ.ค. 62-02 ม.ค. 63

15,999

15,999

4,500

11,999

ปีใหม่ / บัส 1

16,999

16,999

4,500

12,999

ปีใหม่ / บัส 2

วันที่ 31 ธ.ค. 62-03 ม.ค. 63

14,999

14,999

4,500

10,999

ปีใหม่ / บัส 1

15,999

15,999

4,500

11,999

ปีใหม่ / บัส 2

INFANT (เด็กเล็กอายุ ไม่เกิน 2 ปี) ราคา 4,000 บาท

**กรณีไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย ชำระค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 1,000 บาท ไม่รวมค่าวีซ่า**

 

- ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน้ำมันของสายการบิน

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ้นตามสายการบิน

- ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1,000 บาท (ชำระในวันเช็คอิน ณ สนามบินดอนเมือง)

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพึงพอใจ