เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

FD760-FD765 โปรสุดฮอต มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ 3 วัน 2 คืนเริ่มต้น 7,888 บาท

| มกราคม 2562 | สายการบิน AIR ASIA | เข้าชม 3,137 ครั้ง
ซิตี้ทัวร์ THE VENETIAN จูไห่ ฮ่องกง วิคทอเรีย วัดแชกงหมิว จิวเวลรี่ อ่าวน้ำตื้น
ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง วิคทอเรีย วัดแชกงหมิว จิวเวลรี่ อ่าวน้ำตื้น ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กอายุ

ต่ำกว่า 18 ปี

พักเดี่ยว

 04-06 // 05-07 // 06-08 // 11-13 // 12-14 ม.ค.62

13-15 // 18-20 // 19-21 // 20-22 ม.ค.62

7,888.-

11,088.-

2,500.-

 
**รายการนี้ทำวีซ่ากรุ๊ปหน้าด่านแบบ 144 ชั่วโมง (ไม่มีค่าใช้จ่าย) หากมีการยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป
หรือ วีซ่าหน้าด่าน แบบ 144 ชั่วโมงนี้ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างเอง**
 

- ***ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ  1,500 บาท ตลอดการเดินทาง

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีน ประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป

- แบบ 144 ชั่วโมง ผู้เดินทางต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท**