เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

FD762-FD767 โปรชิวชิว มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืนเริ่มต้น 5,888 บาท

| พฤษภาคม 2562 | สายการบิน AIR ASIA | เข้าชม 3,274 ครั้ง
เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง วัดเจ้าแม่กวนอิม วิหารเซนต์พอล THE VENETIAN
สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่” วัดผู่ถ่อ บัวหิมะ ชมหยก พระราชวังหยวนหมิง วัดไป๋หลิน

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กอายุ

ต่ำกว่า 18 ปี

พักเดี่ยว

10-12, 11-13, 12-14 พ.ค.62

19-21, 24-26, 25-27, 26-28 พ.ค.62

5,888.-

9,088.-

2,500.-

  

 
**รายการนี้ทำวีซ่ากรุ๊ปหน้าด่านแบบ 144 ชั่วโมง (ไม่มีค่าใช้จ่าย) หากมีการยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป
หรือ วีซ่าหน้าด่าน แบบ 144 ชั่วโมงนี้ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างเอง**
 

- ***ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ  1,500 บาท ตลอดการเดินทาง

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีน ประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป

- แบบ 144 ชั่วโมง ผู้เดินทางต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท**