เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

ROMANTIC JEJU IN MARCH 4 วัน 2 คืนเริ่มต้น 8,400 บาท

| เกาะเชจู | มีนาคม 2563 | สายการบิน EASTAR JET | เข้าชม 4,253 ครั้ง
ฮัลโหล คิตตี้ เจจู พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค น้ำตกซอนจียอน ภูเขาซองอัค วัดซันบังซา ร้านน้ำมันสน
ชมทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ ชายหาดกวางชิกิ ยอดเขาซองซานอิลซุลบง

ราคาโปรโมชั่นอัพเดตตลอดเวลา ก่อนทำการจองโปรด 

กรุณาเช็คราคาก่อนทำการจองทุกครั้ง ขอบพระคุณมากค่ะ

ลดทันที  1,000 - 3,500 บาท

อัตราค่าบริการ

พีเรียตเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

4,900.-

มีนาคม : 8-11 , 9-12 ,10-13 , 15-18 , 16-19 , 17-20

11,900

มีนาคม : 1-4 , 2-5 , 3-6 , 4-7 , 7-10 , 11-14 , 14-17 , 21-24 , 

12,200

มีนาคม : 22-25

12,300

มีนาคม : 5-8 , 6-9 , 12-15 , 13-16 , 19-22 , 20-23 , 23-26

12,500

มีนาคม : 18-21 , 24-27

12,800

มีนาคม : 25-28

13,100

มีนาคม : 26-29 , 27-30

13,400


- ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 800 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป

 

เงื่อนไขการให้บริการกรณีสำรองที่นั่ง

1. ราคาโปรโมชั่นชำระเงินเต็มจำนวน 1 วันหลังได้รับ invoice

ราคาปกติชำระเงินมัดจำ***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วันหลังได้รับ invoice

2. ส่วนที่เหลือชำระเต็มจำนวนก่อนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีที่ไม่ชำระยอดเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด

รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทางกับทางบริษัท