เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

อาจุมม่า กรี๊ด กรี๊ด 6 วัน 3 คืนเริ่มต้น 13,999 บาท

| กรุงโซล | กันยายน 2561 | สายการบิน AIR ASIA X | เข้าชม 3,511 ครั้ง
หมู่บ้านเทพนิยาย ไชน่าทาวน์ ป้อมฮวาซอง วัดวาวูจองซา Uiwang Rail Bike
สวนสนุก LOTTE WORLD Seoullo 7017 ตลาดทงแดมุน ศูนย์สมุนไพร
หอคอยโซลทาวเวอร์ คลองชอนเกชอน น้ำมันสนเข็มแดง พลอยสีม่วง ฮงแด สวนซองโด

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่เสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

04 - 09 Sep 2018

13,999

13,999

13,999

6,000

5,000

05 - 10 Sep 2018

13,999

13,999

13,999

6,000

5,000

06 - 11 Sep 2018

13,999

13,999

13,999

6,000

5,000

12 - 17 Sep 2018

13,999

13,999

13,999

6,000

5,000

13 - 18 Sep 2018

13,999

13,999

13,999

6,000

5,000

 

ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง

(ชำระที่สนามบินดอนเมืองในวันเดินทาง) หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ