เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

ZTPE31 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก พาเพลินตัวแม่] 4 วัน 3 คืนเริ่มต้น 14,999 บาท

| สิงหาคม 2562 | สายการบิน CHINA AIRLINES | เข้าชม 2,906 ครั้ง
ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซาน ไทเป101 ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิ่ว มิตซุยเอาท์เล็ต

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง

 

 

รายละเอียดเที่ยวบิน

ผู้ใหญ่ และเด็ก

ห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

03 – 06 สิงหาคม 2562

   ขาไป    CI838  (08.35 – 13.15)

   ขากลับ  CI837 (22.35 – 01.20+1)

14,999

4,500

10,999

08 – 11 สิงหาคม 2562

   ขาไป    CI838  (08.35 – 13.15)

   ขากลับ  CI837 (22.35 – 01.20+1)

16,999

5,500

11,999

22 – 25 สิงหาคม 2562

   ขาไป    CI838  (08.35 – 13.15)

   ขากลับ  CI837 (22.35 – 01.20+1)

14,999

4,500

10,999

24 – 27 สิงหาคม 2562

   ขาไป    CI838  (08.35 – 13.15)

   ขากลับ  CI837 (22.35 – 01.20+1)

14,999

4,500

10,999

29 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562

   ขาไป    CI838  (08.35 – 13.15)

   ขากลับ  CI837 (22.35 – 01.20+1)

14,999

4,500

10,999

- ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 7,900 บาท

 - ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์

ท่านละ 1,500 NTD /ทริป/ต่อท่าน