เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

เซี่ยงไฮ้ ไก่อบซอส ดิสนีย์แลนด์ อูเจิ้น 5 วัน 3 คืน CSPVGTG03เริ่มต้น 18,899 บาท

| เซี่ยงไฮ้ | 01 - 05 ธ.ค.61 | สายการบิน THAI AIRWAYS | เข้าชม 2,698 ครั้ง
เซี่ยงไฮ้ อูเจิ้น ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิ้น อูเจิ้นเซี่ยงไฮ้ ร้านหยก ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
ย่านซินเทียนตี้ สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและบริการรถรับ-ส่ง)

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

เด็ก

2-18 ปี

พักเดี่ยว(จ่ายเพิ่ม)

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

วันที่ 01-05 ธันวาคม 2561

19,899

22,899

4,000

8,899

หมายเหตุ :

  • ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,000 บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,500 บาท
  • เด็กอายุตั้งแต่ 2-18 ปี เก็บค่าทัวร์เพิ่ม ท่านละ 3,000 บาท
  • ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย