เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

ZKIX15 ญี่ปุ่น เกียวโต ทาคายาม่า โอซาก้า [เลสโก ไอซ์ซิ่งสกี] 5 วัน 3 คืนเริ่มต้น 23,999 บาท

| โอซาก้า-นาโกย่า-ทาคายาม่า | 25 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 | สายการบิน NOK SCOOT | เข้าชม 3,158 ครั้ง
โอซาก้า เกียวโต วัดไดโกจิ เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ศาลเจ้าเฮอัน ปราสาททอง อิออน มอลล์
ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ สะพานนาคะบาชิ ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า เขตเมืองเก่าทาคายาม่า

อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ห้องละ

2 – 3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

25 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

25,999 23,999

8,000

17,999

 

- ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 

- ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยวท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน