เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

AZTPE23_T-DED FAMOUS IN TAIWAN 4 วัน 3 คืนเริ่มต้น 17,999 บาท

| มกราคม - มีนาคม 2562 | สายการบิน CHINA AIRLINES | เข้าชม 2,751 ครั้ง
เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เมืองเจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เมืองไทจง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทจง เมืองไทเป ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง

 

 

รายละเอียดเที่ยวบิน

ผู้ใหญ่ และเด็ก

ห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

31 ม.ค. – 03 ก.พ. 2562

   ขาไป    CI838  (08.30 – 13.10)

ขากลับ  CI837 (23.10 – 02.00+1)

17,999

4,000

10,999

14 – 17 กุมภาพันธ์ 2562

   ขาไป    CI838  (08.30 – 13.10)

ขากลับ  CI837 (23.10 – 02.00+1)

18,999

4,000

11,999

21 – 24 มีนาคม 2562

   ขาไป    CI838  (08.30 – 13.10)

ขากลับ  CI837 (23.10 – 02.00+1)

18,999

4,000

11,999

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 7,900 บาท**

 ***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์

ท่านละ 1,500 NTD /ทริป/ต่อท่าน***

 

 หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ใบชา, เจอมาเนี่ยม, ปะการังสีแดง ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 5,200 NT /ท่าน