เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

SUPER PRICE อินเดีย แคชเมียร์ อักรา ทัชมาฮาล 7 วัน 5 คืน GT-SXR TG02เริ่มต้น 35,991 บาท

| 03 - 09 สิงหาคม 2561 | สายการบิน THAI AWAYS | เข้าชม 2,717 ครั้ง
เดลลี ศรีนาคา (บินภายใน) แคชเมียร์ ศรีนาคา กุลมาร์ค เคเบิ้ลคาร์ ศรีนาคา โซนามาร์ค
ศรีนาคา ล่องเรือซิคาร่า เดลลี (บินภายใน) อักรา ทัชมาฮาล อักรา ฟอร์ด

อัตราค่าบริการ

SUPER PRICE  อินเดีย แคชเมียร์ อักรา ทัชมาฮาล7 วัน 5 คืน BY TG

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กมีเตียง

พักกับผู้ใหญ่ 1ท่าน

เด็กไม่มีมีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

วันที่ : 03-09 ส.ค. 61

36,991.-

35,991.-

34,991.-

8,500

วันที่ : 09-15 ส.ค. 61

37,991.-

36,991.-

35,991.-

8,500

วันที่ : 23-29 ส.ค. 61

36,991.-

35,991.-

34,991.-

8,500

วันที่ : 06-12 ก.ย. 61

36,991.-

35,991.-

34,991.-

8,500

วันที่ : 21-27 ก.ย. 61

36,991.-

35,991.-

34,991.-

8,500

วันที่ : 28 ก.ย.-03 ต.ค. 61

36,991.-

35,991.-

34,991.-

8,500

 

“ราคาทัวร์สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น”

**พาสปอร์ตต่างชาติ โปรดติดต่อเรา**

 

หมายเหตุ : สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา

ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

 

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ 30 USD /ทริป/ต่อท่าน***