เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

PJP11C-TG HOKKAIDO HAKODATE PREMIUM NEW YEAR PARTY 6D4Nเริ่มต้น 57,888 บาท

| ฮอกไกโด | 30 ธันวาคม 2561 - 4 มกราคม 2562 | สายการบิน THAI AIRWAYS | เข้าชม 2,798 ครั้ง
โนโบริเบ็ตสึ จิโกกุดานิ-ฮาโกดาเตะ โกดังอิฐแดง กระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฮาโกดาเตะ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ
ย่านโมโตมาจิ หอคอยโกเรียวคาคุ ทะเลสาบโทยะ ศูนย์อนุรักษ์หมี ภูเขาโชวะ ชินซัน โรงงานชอคโกแลต

อัตราค่าบริการ

 


กำหนดการเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

(พักห้องคู่)

เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

30 ธันวาคม 2561 – 4 มกราคม 2562

57,888

12,900

10,900

** ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (ถ้ามี) ท่านละ 1,500 บาท ต่อทิป ต่อลูกค้าผู้เดินทาง 1 ท่าน ทั้งนี้รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทาง

(ขออนุญาตเก็บทริปที่สนามบินในวันเช็คอิน)