เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

FUK01 FUKUOKA โอฮาโย 5 วัน 3 คืนเริ่มต้น 22,999 บาท

| ฟุกุโอกะ | ตุลาคม 2562 | สายการบิน AIR ASIA XJ | เข้าชม 3,090 ครั้ง
เมืองฟุราโน่ ฟาร์มโทมิตะ สวนชิคิไชโนะโอกะ บ่อน้ำสีฟ้า เมืองอาซาฮิกาว่า
คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว ร้านกาแฟฮัลโหล

                                                 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ห้องละ

2-3 ท่าน

อัตราท่านละ

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

อัตราเด็ก ท่านละ

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

อัตราเด็ก ท่านละ

พักเดี่ยว

เพิ่ม

อัตรา

ห้องละ

ไม่ใช้ตั๋ว

เครื่องบิน

อัตรา

ท่านละ

วันเดินทางเดือน ตุลาคม 2562

09 – 13 ตุลาคม 62

24,999

24,999

24,999

5,000

12,900

12 – 16 ตุลาคม 62

24,999

24,999

24,999

5,000

12,900

16 – 20  ตุลาคม 62

22,999

22,999

22,999

5,000

12,900

19 – 23 ตุลาคม 62

24,999

24,999

24,999

5,000

12,900

   

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** (ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน)

- ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาทต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน