เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

XJ111 OSAKA TAKAYAMA KYOTO 6 วัน 4 คืน ซุปตาร์ บานฤทัย (SUMMER)เริ่มต้น 26,888 บาท

| โอซาก้า-นาโกย่า-ทาคายาม่า | พฤษภาคม 2562 | สายการบิน AIR ASIA X | เข้าชม 3,007 ครั้ง
ชมซากุระบานสะพรั่ง ช้อปปิ้งชินไซบาชิ เอ็กซ์โปซิตี้ เยือนหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ชมเมืองเก่าทาคายาม่า
เยือนป่าไผ่ อาราชิยาม่า วัดคินคะคุจิ วัดเฮียวอัน ฟรีเดย์ ช้อปปิ้งจุใจ หรือ อิสระเลือกซื้อทัวร์เสิรม

อัตราค่าบริการ

 

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

19-24 พฤษภาคม 2562

26,888

8,900.-

21-26 พฤษภาคม 2562

29,888

8,900.-

22-27 พฤษภาคม 2562

26,888

8,900.-

28 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2562

27,888

8,900.-

29 พฤษภาคม-03 มิถุนายน 2562

27,888

8,900.-

 

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / ราคาเด็กต่ำกว่า 2 ปี (Infant) 7,900 บาท/ท่าน

ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,500 บาท/ทริป**