เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

ZNRT05 ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ อิบารากิ [เลทส์โก นิจาซากุระ อินไซ] 6 วัน 4 คืนเริ่มต้น 28,999 บาท

| โตเกียว | มีนาคม - เมษายน 2563 | สายการบิน AIR ASIA X | เข้าชม 3,306 ครั้ง
ชมซากุระ สวนโคบายาชิ เช็คอินซากุระอินไซ ฟินสวนดอกไม้ฮิตาชิ เยือนวัดดัง@วัดอาซากุสะ
ชมภูเขาไฟฟูจิ ถ่ายรูปคู่โตเกียวสกายทรี ทานขาปูยักษ์ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

 อัตราค่าบริการ  

 

กำหนดการเดินทาง

 

 

ผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว

28 มี.ค. – 02 เม.ย. 2563

28,999

8,000

18,999

29 มี.ค. – 03 เม.ย. 2563

28,999

8,000

18,999

30 มี.ค. – 04 เม.ย. 2563

28,999

8,000

18,999

31 มี.ค. – 05 เม.ย. 2563

29,999

8,000

19,999

02 – 07 เมษายน 2563

30,999

8,000

20,999

04 – 09 เมษายน 2563

30,999

8,000

20,999

07 – 12 เมษายน 2563

30,999

8,000

20,999

09 – 14 เมษายน 2563

37,999

8,000

27,999

 

บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวดในวันที่มีรายการท่องเที่ยว

- ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 

- ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยวท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน