เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

PTK11-TK TK PRO TURKEY LET ME GO 9 วัน 6 คืนเริ่มต้น 39,900 บาท

| 17 - 25 มีนาคม 2563 | สายการบิน TURKISH AIRLINES | เข้าชม 904 ครั้ง
เมืองอิชเมียร์ เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี เมืองคูซาดาซี โรงงานผลิตเครื่องหนัง เมืองปามุคคาเล่
ปราสาทปุยฝ้าย เมืองเฮียราโพลิส เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองคัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง

อัตราค่าบริการทัวร์

วันเดินทาง

หมายเหตุ

ผู้ใหญ่

พักคู่ 1 ห้อง

ท่านละ

เด็กมีเตียง

(อายุไม่เกิน

12 ปี) ท่านละ

เด็กไม่มีเตียง

(อายุไม่เกิน

12 ปี) ท่านละ

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ท่านละ

เดือน มีนาคม

17 – 25 มีนาคม 2563

 

39,900

39,900

38,900

7,900

หนังสือเดินทางสัญชาติไทยไม่ต้องทำวีซ่าตุรกี

 

- ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / ทารกต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางไป
และกลับ
ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น 

(แต่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ตามเงื่อนไของสายการบิน)

 

 

- ราคาทัวร์ ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นตามธรรมเนียม

(ชำระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ยกเว้นให้) ท่านละ 85 USD/ทริป/ท่าน