เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

XW-S22 เซี่ยงไฮ้ ดิสนี่ย์แลนด์ 5 วัน 3 คืนเริ่มต้น 11,888 บาท

| เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง | สิงหาคม - ตุลาคม 2562 | สายการบิน NOK SCOOT | เข้าชม 580 ครั้ง
เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกใหญ่อันดับ 2 ของโลก ชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้ ตึกจินเม่า หาดไว่ทาน
ท่องโลกไซเบอร์อุโมงเลเซอร์ ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ช้อปปิ้งย่านซินเทียนตี้ แหล่งสุดฮิปของคนอินเทรนด์

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่เสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

03 - 07 Aug 2019

11,888

14,888

14,888

14,888

3,500

24 - 28 Aug 2019

11,888

14,888

14,888

14,888

3,500

31 Aug - 04 Sep 2019

11,888

14,888

14,888

14,888

3,500

07 - 11 Sep 2019

11,888

14,888

14,888

14,888

3,500

14 - 18 Sep 2019

11,888

14,888

14,888

14,888

3,500

21 - 25 Sep 2019

11,888

14,888

14,888

14,888

3,500

28 Sep - 02 Oct 2019

11,888

14,888

14,888

14,888

3,500

19 - 23 Oct 2019

14,888

17,888

17,888

17,888

3,500

 

- ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบกรุ๊ป 1,500 บาทสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทย ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น

- ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 400 บาท ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)