เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

MFM02 FD มาเก๊า จุูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง อิ่มบุญ สุขใจ 4 วัน 3 คืนเริ่มต้น 9,999 บาท

| เมษายน - กันยายน 2562 | สายการบิน AIR ASIA | เข้าชม 415 ครั้ง
มาเก๊า จูไห่ สวนหยวนหมิงหยวน ชมโชว์วัฒนธรรมจีน ตลาดใต้ดินกงเป่ย จูไห่ เมืองฮ่องกง วัดแชกงหมิว
วัดหวังต้าเซียน โรงงานเครื่องประดับ ร้านหยก ถนนซุปเปอร์สตาร์ ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย เมืองเซินเจิ้น

อัตราค่าบริการ    

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดเที่ยวบิน

ราคา ผู้ใหญ่ ท่านละ (พัก 1 ห้อง 2 ท่าน)

ราคา 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ (เด็กต่ำกว่า18มีเตียง)

ห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ท่านละ

เดือนเมษายน 2562

26-29 เมษายน

26APR FD760 DMKMFM 0640-1020
29APR FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

27-30 เมษายน

27APR FD760 DMKMFM 0640-1020
30APR FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

เดือน พฤษภาคม 2562

10-13 พฤษภาคม

10MAY FD760 DMKMFM 0640-1020
13MAY FD767 MFMDMK 2210-2355

10,999

13,999

3,900

7,900

16-19 พฤษภาคม

16MAY FD760 DMKMFM 0640-1020
19MAY FD767 MFMDMK 2210-2355

10,999

13,999

3,900

7,900

23-26 พฤษภาคม

23MAY FD760 DMKMFM 0640-1020
26MAY FD767 MFMDMK 2210-2355

10,999

13,999

3,900

7,900

25-28 พฤษภาคม

25MAY FD760 DMKMFM 0640-1020
28MAY FD767 MFMDMK 2210-2355

10,999

13,999

3,900

7,900

เดือน มิถุนายน 2562

06-09 มิถุนายน

06JUN FD760 DMKMFM 0640-1020
09JUN FD767 MFMDMK 2210-2355

9,999

12,999

3,900

7,900

13-16 มิถุนายน

13JUN FD760 DMKMFM 0640-1020
16JUN FD767 MFMDMK 2210-2355

9,999

12,999

3,900

7,900

15-18 มิถุนายน

15JUN FD760 DMKMFM 0640-1020
18JUN FD767 MFMDMK 2210-2355

9,999

12,999

3,900

7,900

20-23 มิถุนายน

20JUN FD760 DMKMFM 0640-1020
23JUN FD767 MFMDMK 2210-2355

9,999

12,999

3,900

7,900

22-25 มิถุนายน

22JUN FD760 DMKMFM 0640-1020
25JUN FD767 MFMDMK 2210-2355

9,999

12,999

3,900

7,900

27-30 มิถุนายน

27JUN FD760 DMKMFM 0640-1020
30JUN FD767 MFMDMK 2210-2355

9,999

12,999

3,900

7,900

เดือน กรกฎาคม 2562

04-07 กรกฎาคม

04JUL FD760 DMKMFM 0640-1020
07JUL FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

06-09 กรกฎาคม

06JUL FD760 DMKMFM 0640-1020
09JUL FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

11-14 กรกฎาคม

11JUL FD760 DMKMFM 0640-1020
14JUL FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

13-16 กรกฎาคม

13JUL FD760 DMKMFM 0640-1020
16JUL FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

14-17 กรกฎาคม

14JUL FD760 DMKMFM 0640-1020
17JUL FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

27-30 กรกฎาคม

27JUL FD760 DMKMFM 0640-1020
30JUL FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

เดือน สิงหาคม 2562

10-13 สิงหาคม

10AUG FD760 DMKMFM 0640-1020
13AUG FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

17-20 สิงหาคม

17AUG FD760 DMKMFM 0640-1020
20AUG FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

22-25 สิงหาคม

22AUG FD760 DMKMFM 0640-1020
25AUG FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

23-26 สิงหาคม

23AUG FD760 DMKMFM 0640-1020
26AUG FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

24-27 สิงหาคม

24AUG FD760 DMKMFM 0640-1020
27AUG FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

29 ส.ค. – 01 ก.ย.

29AUG FD760 DMKMFM 0640-1020
01SEP FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

30 ส.ค. – 02 ก.ย.

30AUG FD760 DMKMFM 0640-1020
02SEP FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

31 ส.ค. – 03 ก.ย.

31AUG FD760 DMKMFM 0640-1020
03SEP FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

เดือน กันยายน 2562

05-08 กันยายน 

05SEP FD760 DMKMFM 0640-1020
08SEP FD767 MFMDMK 2210-2355

9,999

12,999

3,900

7,900

07-10 กันยายน

07SEP FD760 DMKMFM 0640-1020
10SEP FD767 MFMDMK 2210-2355

9,999

12,999

3,900

7,900

12-15 กันยายน

12SEP FD760 DMKMFM 0640-1020
15SEP FD767 MFMDMK 2210-2355

9,999

12,999

3,900

7,900

13-16 กันยายน

13SEP FD760 DMKMFM 0640-1020
16SEP FD767 MFMDMK 2210-2355

9,999

12,999

3,900

7,900

19-22 กันยายน

19SEP FD760 DMKMFM 0640-1020
22SEP FD767 MFMDMK 2210-2355

9,999

12,999

3,900

7,900

21-24 กันยายน

21SEP FD760 DMKMFM 0640-1020
24SEP FD767 MFMDMK 2210-2355

9,999

12,999

3,900

7,900

 

** อัตราค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,500 บาท / ทริป / ต่อลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน ** 

** ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี(Infant) ราคาภาษีสนามบิน ท่านละ 5,900 บาท**  (ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน)

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตรานี้เฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร์ โดยเก็บแยกจากโปรแกรมทัวร์
100 USD กรุณาติดต่อสอบถามเป็นกรณีพิเศษ   **

**พาสปอร์ตของผู้เดินทาง ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป!!!**

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนและฮ่องกงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนและฮ่องกงเพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ ผ้าไหม ไข่มุก ใบชา ใยไผ่ไหม หยก ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 500 เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน

** กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว หรือ กรุ๊ปเหมา ที่สถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรง ขายเครื่องสำอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะที่ต้องการให้เพิ่มสถานที่ขอดูงาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด เพื่อสนอราคาใหม่ทุกครั้ง ไม่สามารถอ้างอิงโปรแกรมจากในซีรี่ส์ได้ กรณีที่โปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลง **