เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

มาเก๊า จุูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง อิ่มบุญ สุขใจ 4 วัน 3 คืน MFM02 FDเริ่มต้น 9,999 บาท

| สิงหาคม - กันยายน 2562 | สายการบิน AIR ASIA | เข้าชม 467 ครั้ง
มาเก๊า จูไห่ สวนหยวนหมิงหยวน ชมโชว์วัฒนธรรมจีน ตลาดใต้ดินกงเป่ย จูไห่ เมืองฮ่องกง วัดแชกงหมิว
วัดหวังต้าเซียน โรงงานเครื่องประดับ ร้านหยก ถนนซุปเปอร์สตาร์ ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย เมืองเซินเจิ้น

อัตราค่าบริการ    

เดือน สิงหาคม 2562

10-13 สิงหาคม

10AUG FD760 DMKMFM 0640-1020
13AUG FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

17-20 สิงหาคม

17AUG FD760 DMKMFM 0640-1020
20AUG FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

22-25 สิงหาคม

22AUG FD760 DMKMFM 0640-1020
25AUG FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

23-26 สิงหาคม

23AUG FD760 DMKMFM 0640-1020
26AUG FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

24-27 สิงหาคม

24AUG FD760 DMKMFM 0640-1020
27AUG FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

29 ส.ค. – 01 ก.ย.

29AUG FD760 DMKMFM 0640-1020
01SEP FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

30 ส.ค. – 02 ก.ย.

30AUG FD760 DMKMFM 0640-1020
02SEP FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

31 ส.ค. – 03 ก.ย.

31AUG FD760 DMKMFM 0640-1020
03SEP FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

เดือน กันยายน 2562

05-08 กันยายน 

05SEP FD760 DMKMFM 0640-1020
08SEP FD767 MFMDMK 2210-2355

9,999

12,999

3,900

7,900

07-10 กันยายน

07SEP FD760 DMKMFM 0640-1020
10SEP FD767 MFMDMK 2210-2355

9,999

12,999

3,900

7,900

12-15 กันยายน

12SEP FD760 DMKMFM 0640-1020
15SEP FD767 MFMDMK 2210-2355

9,999

12,999

3,900

7,900

13-16 กันยายน

13SEP FD760 DMKMFM 0640-1020
16SEP FD767 MFMDMK 2210-2355

9,999

12,999

3,900

7,900

19-22 กันยายน

19SEP FD760 DMKMFM 0640-1020
22SEP FD767 MFMDMK 2210-2355

9,999

12,999

3,900

7,900

21-24 กันยายน

21SEP FD760 DMKMFM 0640-1020
24SEP FD767 MFMDMK 2210-2355

9,999

12,999

3,900

7,900

 

- อัตราค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,500 บาท / ทริป / ท่าน

รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ 

- ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี(Infant) ราคาภาษีสนามบิน ท่านละ 5,900 บาท  (ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน)

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตรานี้เฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร์ โดยเก็บแยกจากโปรแกรมทัวร์  100 USD กรุณาติดต่อสอบถามเป็นกรณีพิเศษ   

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนและฮ่องกงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนและฮ่องกงเพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ ผ้าไหม ไข่มุก ใบชา ใยไผ่ไหม หยก ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 500 เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน