เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

PJP43-TG PRO TOKYO OSAKA WOW WINTER เที่ยวเต็ม NO FREE DAY 6 วัน 4 คืนเริ่มต้น 45,888 บาท

| โอซาก้า-นาโกย่า-ทาคายาม่า | กุมภาพันธ์ 2562 | สายการบิน THAI AIRWAYS | เข้าชม 2,702 ครั้ง
โตเกียว วัดอาซากุสะ ถนนนากา มิเซะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ล่องเรือโจรสลัด โกเทมบะเอ้าเลท ลานสกีฟูจิเท็น
เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น นาโกยา ชมเทศกาลแสงสี Nabana no Sato หมู่บ้านชิราคาวาโกะปราสาทนาโกยา

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็กอายุ

ต่ำกว่า 2 ปี

พักเดี่ยว

27 กุมภาพันธ์ -04 มีนาคม 2562

45,888

12,900

10,900

28 กุมภาพันธ์ -05 มีนาคม 2562

45,888

12,900

10,900

 

**ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (ถ้ามี) ท่านละ 1,500 บาทต่อทริป ต่อลูกค้าผู้เดินทาง 1 ท่าน

ทั้งนี้รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี (Infant) ณ วันเดินทางกลับ

(ขออนุญาตเก็บทิปที่สนามบินในวันเช็คอิน)