เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

IN lOVE KASHMIR TAJMAHAL 7 วัน 4 คืน GT-SXR SG03เริ่มต้น 20,991 บาท

| กรกฏาคม - ตุลาคม 2561 | สายการบิน SPICE JET | เข้าชม 2,513 ครั้ง
เดลลี ศรีนาคา (บินภายใน) แคชเมียร์ ชมสวนชาลิมาร์ ชมสวนนิชา บากห์
กุลมาร์ค เคเบิ้ลคาร์ โซนามาร์ค ล่องเรือซิคาร่า อักรา ทัชมาฮาล อักรา ฟอร์ด

อัตราค่าบริการ

In love Kashmir Tajmahal 7 วัน 4 คืน BY SG

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กมีเตียง

พักกับผู้ใหญ่ 1ท่าน

เด็กไม่มีมีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

วันที่ : 03-09 ก.ค. 61

22,991.-

21,991.-

20,991.-

7,000.-

วันที่ : 05-11 ก.ค. 61

22,991.-

21,991.-

20,991.-

7,000.-

วันที่ : 10-16 ก.ค. 61

22,991.-

21,991.-

20,991.-

7,000.-

วันที่ : 12-18 ก.ค. 61

22,991.-

21,991.-

20,991.-

7,000.-

วันที่ : 17-23 ก.ค. 61

22,991.-

21,991.-

20,991.-

7,000.-

วันที่ : 19-25 ก.ค. 61

22,991.-

21,991.-

20,991.-

7,000.-

วันที่ : 24-30 ก.ค. 61

23,991.-

22,991.-

21,991.-

7,000.-

วันที่ : 25-31 ก.ค. 61

23,991.-

22,991.-

21,991.-

7,000.-

วันที่ : 26 ก.ค. - 01 ส.ค. 61

23,991.-

22,991.-

21,991.-

7,000.-

วันที่ : 02-08 ส.ค. 61

22,991.-

21,991.-

20,991.-

7,000.-

วันที่ : 07-13 ส.ค. 61

23,991.-

22,991.-

21,991.-

7,000.-

วันที่ : 08-14 ส.ค. 61

23,991.-

22,991.-

21,991.-

7,000.-

วันที่ : 09-15 ส.ค. 61

23,991.-

22,991.-

21,991.-

7,000.-

วันที่ : 14-20 ส.ค. 61

22,991.-

21,991.-

20,991.-

7,000.-

วันที่ : 16-22 ส.ค. 61

22,991.-

21,991.-

20,991.-

7,000.-

วันที่ : 21-27 ส.ค. 61

22,991.-

21,991.-

20,991.-

7,000.-

วันที่ : 23-29 ส.ค. 61

22,991.-

21,991.-

20,991.-

7,000.-

วันที่ : 28 ส.ค. - 03 ก.ย. 61

22,991.-

21,991.-

20,991.-

7,000.-

วันที่ : 30 ส.ค. - 05 ก.ย. 61

22,991.-

21,991.-

20,991.-

7,000.-

วันที่ : 04-10 ก.ย. 61

22,991.-

21,991.-

20,991.-

7,000.-

วันที่ : 06-12 ก.ย. 61

22,991.-

21,991.-

20,991.-

7,000.-

วันที่ : 11-17 ก.ย. 61

22,991.-

21,991.-

20,991.-

7,000.-

วันที่ : 13-19 ก.ย. 61

22,991.-

21,991.-

20,991.-

7,000.-

วันที่ : 18-24 ก.ย. 61

22,991.-

21,991.-

20,991.-

7,000.-

วันที่ : 20-26 ก.ย. 61

22,991.-

21,991.-

20,991.-

7,000.-

วันที่ : 25 ก.ย. - 01 ต.ค. 61

22,991.-

21,991.-

20,991.-

7,000.-

วันที่ : 27 ก.ย. - 03 ต.ค. 61

22,991.-

21,991.-

20,991.-

7,000.-

วันที่ : 02-08 ต.ค. 61

22,991.-

21,991.-

20,991.-

7,000.-

วันที่ : 04-10 ต.ค. 61

22,991.-

21,991.-

20,991.-

7,000.-

วันที่ : 09-15 ต.ค. 61

23,991.-

22,991.-

21,991.-

7,000.-

วันที่ : 10-16 ต.ค. 61

23,991.-

22,991.-

21,991.-

7,000.-

วันที่ : 11-17 ต.ค. 61

23,991.-

22,991.-

21,991.-

7,000.-

วันที่ : 16-22 ต.ค. 61

23,991.-

22,991.-

21,991.-

7,000.-

วันที่ : 17-23 ต.ค. 61

23,991.-

22,991.-

21,991.-

7,000.-

วันที่ : 18-24 ต.ค. 61

23,991.-

22,991.-

21,991.-

7,000.-

วันที่ : 23-29 ต.ค. 61

23,991.-

22,991.-

21,991.-

7,000.-

 

“ราคาทัวร์สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น”

**พาสปอร์ตต่างชาติ โปรดติดต่อเรา**

 

หมายเหตุ : สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา

ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

 

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***

ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ 

**บริการแจกน้ำดื่มวันละ 1 ขวด **

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **