เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

ZNGO11 นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต [เลทส์โก ซูโม่ซากุระ] 5 วัน 3 คืนเริ่มต้น 29,999 บาท

| โอซาก้า-นาโกย่า-ทาคายาม่า | เมษายน 2563 | สายการบิน AIR ASIA X | เข้าชม 3,105 ครั้ง
นาโกย่า ชมซากุระบริเวณแม่น้ำซาไก ทาคายาม่า ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
อิออน มอลล์ ปราสาทมัตซึโมโต้ ไร่วาซาบิไดโอะ โทยาม่า สวนอาซาฮี ฟุนะกาว่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง

 

 

ผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว

05 – 09 เมษายน 2563

29,999

8,000

19,999

08 – 12 เมษายน 2563

29,999

8,000

19,999

12 – 16 เมษายน 2563

35,999

8,000

25,999

15 – 19 เมษายน 2563

29,999

8,000

19,999

 

 บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวดในวันที่มีรายการท่องเที่ยว

- ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 

- ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยวท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน