เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

อินเดีย เลห์ ลาดัก ทัชมาฮาล 8 วัน 5 คืน GO2LEH-SG001เริ่มต้น 29,888 บาท

| กันยายน - ตุลาคม 2561 | สายการบิน SPICE JET | เข้าชม 2,543 ครั้ง
เดลลี อักรา ทัชมาฮาล อักราฟอร์ต เลห์ (บินภายใน) เจดีย์แห่งสันติภาพ Hall of fame Leh Market
เลห์ พระราชวังเลห์ ถนนที่สูงที่สุดในโลก Khardung La pass นูบร้าวัลเลย์ วัดดิสกิต วัดทิกเซ่ ทะเลสาบแปงกอง

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ

2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กมีเตียง

พักกับผู้ใหญ่

1 ท่าน

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

วันที่ : 05-12 ก.ย. 61

30,888.-

30,888.-

29,888.-

28,888.-

7,500.-

15,888.-

วันที่ : 12-19 ก.ย. 61

29,888.-

29,888.-

28,888.-

27,888.-

7,500.-

14,888.-

วันที่ : 19-26 ก.ย. 61

29,888.-

29,888.-

28,888.-

27,888.-

7,500.-

14,888.-

วันที่ : 26 ก.ย.- 03 ต.ค. 61

31,900.-

31,900.-

30,900.-

29,900.-

7,500.-

16,900.-

วันที่ : 05-12 ต.ค. 61

31,900.-

31,900.-

30,900.-

29,900.-

7,500.-

16,900.-

วันที่ : 12-19 ต.ค. 61

33,900.-

33,900.-

32,900.-

31,900.-

7,500.-

18,900.-

วันที่ : 19-26 ต.ค. 61

33,900.-

33,900.-

32,900.-

31,900.-

7,500.-

18,900.-

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ)  ท่านละ  10,000.-

 

  

“ราคาทัวร์สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น”

**พาสปอร์ตต่างชาติ โปรดติดต่อเรา**

 

***ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่าท่านละ 3,000 บาท***

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศน์ท้องถิ่น รวมท่านละ 1,500 บาท /ท่าน/ทริป

หัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)***

 

** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ

และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ **

 

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้

ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิ้งสิ้น