เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

HKG01_มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน 3 คืนเริ่มต้น 9,999 บาท

| มีนาคม - พฤษภาคม 2562 | สายการบิน AIR ASIA | เข้าชม 556 ครั้ง
วัดอาม่า เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล เวเนเชี่ยน เดอะปาริเซียน
ถนนคู่รัก รูปปั้นสาวงามหวีหนี่ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สวนหยวนหมิงหยวน
โชว์การแสดงย้อนยุค วัดผู่โถว วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

29 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562

9,999

9,999

12,999

4,500

30 มี.ค. – 02 เม.ย. 2562

9,999

9,999

12,999

4,500

04 – 07 เมษายน 2562

12,999

12,999

12,999

4,500

11 – 14 เมษายน 2562

15,999

15,999

15,999

4,500

13 – 16 เมษายน 2562

19,999

19,999

19,999

4,500

18 – 21 เมษายน 2562

11,999

11,999

11,999

4,500

19 – 22 เมษายน 2562

12,999

12,999

12,999

4,500

20 – 23 เมษายน 2562

12,999

12,999

12,999

4,500

09 – 12 พฤษภาคม 2562

11,999

11,999

11,999

4,500

23 – 26 พฤษภาคม 2562

11,999

11,999

11,999

4,500

 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น***

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 200 หยวน /ทริป/ท่าน