เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

HKG15 CX ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ลันเตา V.1 3 วัน 2 คืนเริ่มต้น 17,999 บาท

| ธันวาคม 2562 - มีนาคม 2563 | สายการบิน CATHAY PACIFIC | เข้าชม 1,104 ครั้ง
นองปิง ซิตี้เกท เอาท์เล็ต ชมโชว์แสงสีเสียง ฮ่องกง วิคตอเรียพีค
รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว ร้านจิวเวอรี่ ร้านหยก ถนนนาธาน

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดเที่ยวบิน

ราคาผู้ใหญ่ต่อท่าน

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 11 ปี

ห้องพักเดี่ยว

เพิ่ม

ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ท่านละ

เดือน ธันวาคม 2562

11-13 ธ.ค. 62

CX700 BKKHKG 08.20-12.10

CX617 HKGBKK 21.35-23.40

17,999

17,999

3,500

9,999

21-23 ธ.ค. 62

CX700 BKKHKG 08.20-12.10

CX617 HKGBKK 21.35-23.40

17,999

17,999

3,500

9,999

29-31 ธ.ค. 62

CX700 BKKHKG 08.20-12.10

CX617 HKGBKK 21.35-23.40

25,999

25,999

4,500

10,999

30 ธ.ค. – 1 ม.ค. 62

CX616 BKKHKG 06.35-10.15

CX617 HKGBKK 21.35-23.40

25,999

25,999

4,500

10,999

31 ธ.ค. – 2 ม.ค. 62

CX616 BKKHKG 06.35-10.15

CX757 HKGBKK 20.25-22.35

25,999

25,999

4,500

10,999

เดือน มกราคม 2563

11-13 ม.ค. 63

CX700 BKKHKG 08.20-12.10

CX617 HKGBKK 21.35-23.40

18,999

18,999

3,500

9,999

เดือน กุมภาพันธ์ 2563

14-16 ก.พ. 63

CX700 BKKHKG 08.20-12.10

CX617 HKGBKK 21.35-23.40

18,999

18,999

3,500

9,999

เดือน มีนาคม 2563

6-8 มี.ค. 63

CX700 BKKHKG 08.20-12.10

CX617 HKGBKK 21.35-23.40

18,999

18,999

3,500

9,999

13-15 มี.ค. 63

CX700 BKKHKG 08.20-12.10

CX757 HKGBKK 20.25-22.35

18,999

18,999

3,500

9,999

 

- หากลูกค้าท่านใดที่จำเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง 

 

- อัตราค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,500 บาท / ทริป / ต่อลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

 

- ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี(Infant) ราคาภาษีสนามบิน ท่านละ 5,900 บาท (ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน)

 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตรานี้เฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร์ โดยเก็บแยกจากโปรแกรมทัวร์ 100 USD กรุณาติดต่อสอบถามเป็นกรณีพิเศษ   

 

- พาสปอร์ตของผู้เดินทาง ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป!!!

 

- หมายเหตุ : ตามนโยบายของฮ่องกงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองฮ่องกงเพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ จิวเวอรี่ หยก สมุนไพร ฯลฯ ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 500 เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน