เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

ZHKG02 ฮ่องกง นองปิง หลี่หยุ่นมุ่น [เลสโก ส้มกินจุ] 3 วัน 2 คืนเริ่มต้น 17,999 บาท

| 25 - 27 ตุลาคม 2562 | สายการบิน THAI AIRWAYS | เข้าชม 984 ครั้ง
ฮ่องกง จิมซาจุ่ย Avenue of Stars A Symphony of Lights วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ วัดแชกงหมิว
สำนักชีฉีหลิน สวนหนานเหลียน วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งถนนเลดี้มาร์เก็ต พิเศษ!! อาหารทะเลหลี่หยุ่นมเซตเมนู A

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

25 – 27 ตุลาคม 2562

18,999

17,999

18,999

17,999

5,000

 

- ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

- ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 200 เหรียญฮ่องกง /ทริป/ท่าน