เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

FD312 มาเก๊า ฮ่องกง จู่ไห่ 3 วัน 2 คืนเริ่มต้น 9,888 บาท

| 22-24 สิงหาคม 2562 | สายการบิน AIR ASIA | เข้าชม 881 ครั้ง
นั่งรถข้ามสะพานข้ามทะเลใหญ่ที่สุดในโลก ชมวิวแบบ360องศาอ่าววิคตอเรีย
หาดรีพัสเบย์ ขอพรวัดแชกงหมิว ถนนคู่รัก ชมสาวงาม “หวี่หนี่”

อัตราค่าบริการ 

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่เสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

22 - 24 Aug 2019

9,888

12,888

12,888

12,888

3,500

 

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 300RMB (หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า