เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

FD312 มาเก๊า ฮ่องกง จู่ไห่ 3 วัน 2 คืนเริ่มต้น 9,888 บาท

| กรกฎาคม - สิงหาคม 2562 | สายการบิน AIR ASIA | เข้าชม 685 ครั้ง
นั่งรถข้ามสะพานข้ามทะเลใหญ่ที่สุดในโลก ชมวิวแบบ360องศาอ่าววิคตอเรีย
หาดรีพัสเบย์ ขอพรวัดแชกงหมิว ถนนคู่รัก ชมสาวงาม “หวี่หนี่”

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่เสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

04 - 06 Jul 2019

11,888

14,888

14,888

14,888

3,500

07 - 09 Jul 2019

11,888

14,888

14,888

14,888

3,500

11 - 13 Jul 2019

11,888

14,888

14,888

14,888

3,500

18 - 20 Jul 2019

11,888

14,888

14,888

14,888

3,500

28 - 30 Jul 2019

13,888

15,888

15,888

15,888

3,500

08 - 10 Aug 2019

11,888

14,888

14,888

14,888

3,500

18 - 20 Aug 2019

11,888

14,888

14,888

14,888

3,500

22 - 24 Aug 2019

9,888

12,888

12,888

12,888

3,500

25 - 27 Aug 2019

11,888

14,888

14,888

14,888

3,500

29 - 31 Aug 2019

10,888

13,888

13,888

13,888

3,500

13 - 15 Oct 2019

11,888

14,888

14,888

14,888

3,500

08 - 10 Dec 2019

13,888

15,888

15,888

15,888

3,500

30 Dec 2019 - 01 Jan 2020

15,888

18,888

18,888

18,888

3,500

31 Dec 2019 - 02 Jan 2020

15,888

18,888

18,888

18,888

3,500

 

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 300RMB (หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า