เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

JXW29 โอซาก้าสละโสด โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า Unseen หินแต่งงาน 6 วัน 4 คืนเริ่มต้น 20,880 บาท

| โอซาก้า-นาโกย่า-ทาคายาม่า | กันยายน - ตุลาคม 2562 | สายการบิน NOK SCOOT | เข้าชม 1,617 ครั้ง
ปราสาทโอซาก้า เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้า เมืองเกียวโต
อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย)

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่เสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

10 - 15 Sep 2019

25,888 20,880

25,888 20,880

25,888 20,880

7,000

9,500

24 - 29 Sep 2019

25,888 20,880

25,888 20,880

25,888 20,880

7,000

9,500

01 - 06 Oct 2019

29,888

29,888

29,888

7,000

9,500

08 - 13 Oct 2019

29,888

29,888

29,888

7,000

9,500

15 - 20 Oct 2019

29,888

29,888

29,888

7,000

9,500

 

- ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 4,000 เยนต่อทริป สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่น้ำใจจากท่าน